Zoznam súvisiacej literatúry | Medicínske právo | Medicínske právo

O D P O R Ú Č A M E / Zoznam literatúry týkajúcej sa medicínskeho práva


01.) Bohuš, O.: Anesteziológia, resuscitológia a intenzívna starostlivosť I, Osveta, Martin, 1992.

02.) Dostál, O.: Komu patří mé tělo: Několik úvah o právnim statutu oddělených částí těla a mrtvoly. Zdravotnictví a právo, 2003, č.10.

03.) Drgonec, J.: Právne problémy umelého oplodňovania a ich  úprava v ČSSR.
Právny obzor, 67, 1984, č. 2.

04.) Drgonec, J.: Právne problémy umelého oplodňovania a ich úprava v ČSSR.
Právny obzor, 67, 1984, č. 2.

05.) Drgonec, J.: Umelé oplodňovanie podľa niektorých zahraničných právnych úprav.
Právny obzor, 69, 1986, č. 9.

06.) Drgonec, J.: Ústavné práva a zdravotníctvo. Bratislava, Archa s.r.o., 1996.

07.) Fiala, J., Steiner, V.: Teoretické otázky určení mateřství podle československého práva.
Právník, 1970, č. 1.

08.) Gecík, K.: Právna zodpovednosť v zdravotníctve a v medicíne.
Osveta, 2. doplnené vydanie, Martin, 1984.

09.) Haderka, J.: Civilně právni přístup k legalitě artificiální inseminace neprovdané ženy.
Čs. zdravotnictví, 34, 1986, č. 1.

10.) Haderka, J.: K některým otázkám umělého oplodňování. Čs. gynekologie, 52, 1987, č. 8.

11.) Haderka, J.: Surogační mateřství. Právny obzor, 69, 1986, č. 10.

12.) Ján Pavol II.: Evangelium viate. Rím 1995,  www.rcc.sk.

13.) Jehlička, O., Švestka, J., Škárová, M., a kol.: Občanský zákonník – komentár.
Praha, C. H. Beck, 2001.

14.) Kerde, CH., Schulz, H.: Naše zkušenosti při stanovení smrti. Rozhledy v chirurgii, 52, 1973, č. 11.

15.) Knap, K., Švestka, J., Melichar, M.: Některé aktuální problémy spojené s odebíraním orgánu (tkání)
a jejich transplantací. Soc. zákonnost, 20, 1970, č. 10.

16.) Knap, K., Švestka, J.: Ochrana  osobnosti  podle československého občanského práva.
II. vydanie, Panorama, Praha, 1989.

17.) Knapp, V.: Lékařský experiment na živých lidech. Čs. zdravotnictví, 33, 1985, č. 8 – 9.

18.) Luby, Š.: Medicínska a právna problematika zistenia smrti. Právny obzor, 54, 7/1971

19.) Luby, Š.: Právne vymedzenie pojmu smrti. Právny obzor roč. 54  1/1971

20.) Luby, Š.: Základy všeobecného súkromného práva. III. vydanie, Heuréka, 2002, Šamorín.

21.) Melichar, M., Švestka, J.: Právní a etické problémy při ukončování resuscitace.
Rozhledy v chirurgii, 52, 1973, č. 11.

22.) Nesvadba, A.: Ochrana ľudského života a trestný čin vraždy. Justičná revue, 52, 2000, č. 8-9.

23.) Nový K.: Právnické informatorium pro lékaře. Linde, Praha, 1992. (kniha) 

24.) Plank, K., a kol.: Občianske právo s vysvetlivkami. Bratislava, Iura Edition, 1996.

25.) Planková, O.: Úvahy nad novelizáciou úpravy rodinnoprávnych vzťahov.
Právny obzor, 67, 1984, č. 4.

26.) Rebro, K., Blaho, P.: Rímske právo súkromné. Obzor, Bratislava, 1991.

27.) Slipko, T.: Hranice života, dilemy súčasnej bioetiky. Dobrá kniha. Bratislava 1998.

28.) Správa Ministerstva zdravotníctva SR o stave transplantačného programu v SR uverejnená
na jeho oficiálnej web stránke.

29.) Stolínová, J., Mach, J.: Právni odpovědnost v medicíne. Praha, Galén, 1998.

30.) Stolínová, J.: Problémy v neonatologii z hlediska právního. Č. pediatrie, 38, 1983, č. 6.

31.) Suaudeau, J.: Potrat a Eutanázia. Serafín, Bratislava, 2002.

32.) Suaudeau, J.: Umelé oplodnenie. Serafín, Bratislava, 1999.

33.) Svoboda, J. a kol.: Slovník slovenského práva. Poradca podnikateľa, Žilina, 2000.

34.) Ševčík, P. a kol.: Intenzívna medicína. Galén, Karolinum, Praha 2000.

35.) Štěpán, J.: Právni aspekty výzkumu a praxe na úseku regulace porodnosti,
Čs. gynekologie, 46, 1981.

36.) Štěpán, J.: Právo a moderní lékařství. Panorama, Praha, 1989.

37.) Štěpán, J.: Transplantace tkání a orgánu z právniho hlediska. Právnik, 107, 1968, č. 4.

38.) Trnovec, T., Dzúrik, R.: Štandardné diagnostické postupy, zadávateľ: MZ SR, Osveta Martin, 1998

39.) Trnovec, T., Dzúrik, R.: Štandardné terapeutické postupy, zadávateľ: MZ SR, Osveta Martin, 2002.

40.) Zdravotnícke právo (Robert Vlček, Zdenka Hrubešová), EPOS, 2007

41.) Medicína a právo, Jan MACH, C.H.BECK, 2006

42.) Barancová, H. a spol.: Medicínske právo, vysokoškolská učebnica, Typi Universitatis, Tyrnaviensis, Veda, vydavateľstvo SAV, Bratislava 2008