Stanoviská štátnych orgánov - detail | Medicínske právo
              

Stanoviská ŠO


Analýza smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti


Anton Kapraľ
 | 12.5.2011 | komentárov: 0

Smernica je právny akt ES, ktorý je právne záväzný pre všetky členské štáty EÚ po jeho transpozícii do národného právneho poriadku zodpovednou inštitúciou určenou každým členským štátom EÚ. Záväzný pre členský štát je výsledok, ktorý sa má dosiahnut, pričom voľba foriem a metód sa ponecháva na rozhodnutie príslušného orgánu členského štátu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatnovaní práv pacientov pri cezhranicnej zdravotnej starostlivosti (dalej len „smernica“) je spolu s platným nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady c.883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpecenia (dalej len „nariadenie“) právnym nástrojom upravujúcim práva a povinnosti migrujúcich subjektov zúcastnených na poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Smernica bola publikovaná v Úradnom vestníku EÚ ciastka L88 dna 4.4.2011 a nadobudla úcinnost dna 24.4.2011.

Na rozdiel od nariadenia, ktoré je priamo vykonatelné a nadradené národnej legislatíve, smernica musí byt zapracovaná do právnych predpisov Slovenskej republiky(dalej len „SR“) tak, aby sa
dosiahol súlad národnej legislatívy clenského štátu so smernicou do 25.10.2013.

Predmet

Pôsobnost smernice je možné rozdelit na dve základné oblasti: nárok a refundácia na cezhranicnú zdravotnú starostlivost a spolupráca štátov v zdravotnej starostlivosti. Smernica zakladá právo pacientov na bezpecné a kvalitné ošetrenie za vnútornými hranicami clenského štátu i na zodpovedajúcu úhradu vynaložených nákladov. Zároven garantuje zachovanie právomocí clenského štátu v oblasti organizácie a poskytovania zdravotnej starostlivosti. S pacientmi migrujúcimi za poskytnutím zdravotnej starostlivosti do iného clenského štátu EÚ sa bude zaobchádzat rovnako ako s obcanmi krajiny, v ktorej sú ošetrovaní. Cielom smernice je zefektívnit spoluprácu jednotlivých vnútroštátnych zdravotníckych orgánov a výmenu informácií o kvalitatívnych a bezpecnostných normách v oblasti zdravotnej starostlivosti. Podporuje sa rozvoj tzv. európskych referencných sietí, v rámci ktorých sa prepájajú špecializované odborné centrá v Európe z dôvodu výmeny postupov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Základné princípy

1. Na pacientov vyžadujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa pocas docasného pobytu v inom clenskom štáte EÚ bude nadalej vztahovat súbor nariadení o sociálnom zabezpecení. Platí
duálne uplatnovanie nariadenia - vždy sa skúma, ci sú pri pacientovi splnené podmienky pre uplatnenie nariadenia. Ak sa zistí, že sú splnené, uplatní sa nariadenie so svojimi postupmi, okrem
prípadov, ak pacient vyslovene trvá na poskytnutí zdravotnej starostlivosti podla ustanovení smernice. V prípade, že sa uplatní smernica, clenský štát EÚ je povinný zachovávat nediskrimináciu
zahranicného pacienta vo všetkých oblastiach ( cl. 2, 4, 7 smernice).

2. Ambulantná zdravotná starostlivost (bez ohladu na charakter poskytovatela zdravotnej starostlivosti – verejný, súkromný, zmluvný, nezmluvný) sa poskytuje pacientovi bez predchádzajúceho súhlasu príslušnej inštitúcie pacienta v príslušnom štáte a následne po úhrade nákladov za jej poskytnutie pacientom, si možno žiadat ich refundáciu v príslušnom štáte. Cena poskytnutej zdravotnej starostlivosti musí byt nediskriminacná vo vztahu k zahranicným pacientom a clenský štát EÚ musí vytvorit transparentný mechanizmus na výpocet nákladov za poskytnutú cezhranicnú zdravotnú starostlivost. Pacientom bude uhradená rovnaká suma, ktorá by bola uhradená za rovnaký druh zdravotnej starostlivosti v príslušnom štáte ( cl. 7 smernice).
3. Príslušný clenský štát EÚ môže zaviest systém tzv. predchádzajúceho povolenia (súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti) v prípadoch poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá :

a) podlieha požiadavkám plánovania súvisiacim s cielom zabezpecit dostatocnú a trvalú dostupnost vyváženého rozsahu vysoko kvalitného ošetrenia v príslušnom clenskom štáte alebo požiadavkám kontroly nákladov a zabránenia v co najväcšej možnej miere akémukolvek plytvaniu financnými, technickými a ludskými zdrojmi a :

i) zahŕňa hospitalizáciu dotknutého pacienta minimálne počas jednej noci alebo
ii) vyžaduje si použitie vysoko špecializovanej a nákladnej zdravotníckej infraštruktúry alebo medicínskeho vybavenia

b) zahŕňa formy liečby, ktoré predstavujú osobitné riziko pre pacienta alebo obyvateľstvo, alebo

c) je poskytovaná poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý by mohol, na základe individuálneho posúdenia daného prípadu vyvolávať závažné a konkrétne obavy, pokiaľ ide o kvalitu
a bezpecnosťstarostlivosti, s výnimkou zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahujú právne predpisy EÚ zaručujúce minimálnu úroveň bezpečnosti a kvality v clenských štátoch EÚ ( cl. 8
smernice).

4. Súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti možno odmietnuť, ak by pre pacienta alebo obyvatelstvo znamenala riziko, prípadne by poskytovatel zdravotnej starostlivosti vyvolával obavy
pokial ide o dodržiavanie noriem pre kvalitu starostlivosti a bezpecnost pacienta, príp. je možné túto starostlivost poskytnút na území príslušného štátu v lehote, ktorá je lekársky opodstatnená,
zohladnujúc jeho zdravotný stav a vývoj ochorenia ( čl. 8 smernice)

5. Príslušný členský štát nemôže odmietnúť udelenie súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti , ak jej poskytnutie nie je možné na území príslušného štátu. Musí však ísť o zdravotnú starostlivosť, ktorá je zahrnutá do rozsahu zdravotnej starostlivosti poskytovanej a uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia príslušného štátu.(čl. 8 smernice).

6. V prípade zamietnutia súhlasu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti môže pacient požiadat o preskúmanie individuálneho rozhodnutia týkajúceho sa jeho práv a povinností ( cl. 9 smernice).

7. Vo financovaní a úhrade zdravotnej starostlivosti smernica pripúšta nielen náhradu pacientom vynaložených nákladov, ale aj priamu úhrada nákladov príslušným štátom. Príslušný štát musí
znášat náklady za poskytnutie cezhranicnej zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, ktoré vyžadujú vyššie uvedený predchádzajúci súhlas s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Príslušný štát musí
stanovit nediskriminacné postupy za akých podmienok uhradit poskytnutú zdravotnú starostlivost v inom clenskom štáte EÚ ( cl. 7 smernice).

8. Smernica ustanovuje zodpovednost krajiny poskytnutia zdravotnej starostlivosti aj príslušného štátu za stažnosti a odškodnovanie nárokov súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Pacientom budú poskytovat všetky potrebné informácie v tejto oblasti vnútroštátne kontaktné miesta (čl. 4, 6 smernice).

9. Na zabezpečenie kontinuity poskytovania zdravotnej starostlivosti zabezpecí krajina poskytnutia zdravotnej starostlivosti, aby mali pacienti prístup k svojim písomným alebo elektronickým
lekárskym záznamom o ošetrení, ktoré im bolo poskytnuté. Príslušný štát zaistí, aby následná lekárska starostlivost bola rovnako kvalitná, bez ohľadu na to, v ktorom členskom štáte EÚ
k ošetreniu došlo. Medzi povinnosti príslušného štátu sa zavádza aj povinnost zabezpečovať následnú zdravotnú starostlivost (kontrolne prehliadky), ako keby bola poskytnutá na jeho území.
(čl. 5 smernice)

10. Smernica ukladá novú povinnosť budovať národné kontaktné miesta poskytujúce informačný servis o právach pacientov vo všetkých členských štátoch EÚ. Tieto strediská si budú vymienať
informácie o právach pacientov, podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti, výške úhrady, poskytovateľoch, postupoch pri odškodňovaní a pod. ( čl. 6 smernice)

11. Smernica posilnuje spoluprácu členských štátov EÚ v oblasti e-Health, najmä v oblasti dostupnosti písomných alebo elektronických lekárskych záznamov pacienta pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v členskom štáte ošetrenia (cl. 14 smernice).

12. Lekársky predpis z iného členského štátu EÚ bude uznaný v štáte poistenia pacienta tak, aby sa zabezpečila kontinuita poskytovania zdravotnej starostlivosti po návrate pacienta do štátu poistenia. Pacient má nárok na predpísaný liek vtedy, ak je v krajine, kde ho chce vybrat dostupný a povolený na predaj ( čl. 11 smernice).

13. Vytvára sa siet na hodnotenie zdravotníckych technológií na európskej úrovni, ktorá bude napomáhat subjektom s rozhodovacou právomocou pri prijímaní správnych rozhodnutí súvisiacich
s investíciami a výdavkami v oblasti zdravotníctva, s cielom poskytnút objektívne a spolahlivé informácie o efektívnosti a úcinnosti zdravotníckych technológií ( cl. 15 smernice).

Dopady na SR

Smernica je právny akt ES, ktorý je právne záväzný pre všetky členské štáty EÚ po jeho transpozícii do národného právneho poriadku zodpovednou inštitúciou určenou každým členským štátom EÚ.
Záväzný pre členský štát je výsledok, ktorý sa má dosiahnut, pričom voľba foriem a metód sa ponecháva na rozhodnutie príslušného orgánu členského štátu.

V SR je orgánom zodpovedným za transpozíciu smernice Ministerstvo zdravotníctva SR v termíne do 25.10.2013, ktoré je zodpovedné aj za oznámenie znení hlavných ustanovení slovenských právnych predpisov, ktoré prijme SR v oblasti pôsobnosti smernice, Európskej komisii. Môžeme dôvodne predpokladať, že transpozícia smernice sa bude týkat všetkých zákonov SR upravujúcich poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti, zákony c. 580/2004 a c. 581/2004 nevynímajúc.

T. č. je dôležité rozhodnúť o strategických otázkach uplatňovania smernice v SR a zaradiť do plánu legislatívnych úloh novelizáciu ev. predloženie právnych predpisov upravujúcich najmä:

· kritérií na obmedzenie prístupu k cezhraničnej zdravotnej starostlivosti pre poistencov SR podla kategórii zdravotnej starostlivosti
· transparentného mechanizmu na výpočet nákladov na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť pre poistencov SR – sadzby podla ZP alebo priemerné ceny v SR
· zabezpečenia nediskriminácie cenovej politiky poskytovatelov zdravotnej starostlivosti v SR – rovnaký cenník pre domácich a zahraničných pacientov
· určenie subjektu, ktorý bude vykonávať funkciu národného kontaktného bodu a vytvorenie predpokladov na plnenie tejto funkcie
· uznávania lekárskych predpisov medzi členskými štátmi
· budovanie európskych referenčných sietí

pôvodne tu Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --