Stanoviská štátnych orgánov - detail | Medicínske právo
              

Stanoviská ŠO


Mohou se studenti při své praxi seznamovat s osobními údaji pacientů nebo klientů?


 | 23.4.2010 | komentárov: 0

Úrad pre ochranu osobných údajov ČR uverejnil zaujímavý text s názvom "Mohou se studenti při své praxi seznamovat s osobními údaji pacientů nebo klientů?" Ide o zaujímavé čítanie aj pre právnu prax.Při praxi, kterou studenti příslušných oborů absolvují např. ve zdravotnických zařízeních nebo v orgánech a zařízeních sociálně-právní ochrany, přicházejí do styku s osobními údaji pacientů nebo klientů těchto zařízení či institucí. Z hlediska zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), tak dochází ke zpracování osobních údajů za podmínek, pro jejichž zákonné naplnění jsou klíčové §§ 13 - 15 citovaného zákona. Tyto paragrafy stanoví povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů.

Podle § 13 je zmíněný orgán či zařízení jakožto správce osobních údajů povinen přijmout taková opatření, aby, mimo jiné, nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům.

V § 14 je zakotveno, že zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném.

Podle § 15 jsou pak všichni zaměstnanci i jiné fyzické osoby povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Z těchto ustanovení vyplývá, že pokud se praxe studentů uskutečňuje na základě smluv uzavřených mezi uvedenými orgány nebo zařízeními na straně jedné a jednotlivými studenty na straně druhé, vztahuje se na studenty v plném rozsahu zákonná povinnost mlčenlivosti o uvedených skutečnostech, která trvá i po skončení příslušných prací. Tyto smlouvy by měly obsahovat také rozsah zpracování osobních údajů a podmínky, za nichž bude ke zpracování docházet. Ve smlouvách by mělo být například vymezeno, že student bude povinen pracovat se spisy o klientech, účastnit se rozhovorů s klienty, účastnit se návštěv v rodinách klientů apod.

Jestliže taková smlouva mezi výše uvedenými stranami není uzavřena, může být zpracování údajů o klientech prováděné studenty považováno za neoprávněné. Student by v případě, že není smluvně vázán povinností mlčenlivosti, měl mít možnost seznamovat se v průběhu své praxe pouze nahodile s některými osobními údaji pacientů nebo klientů, nemůže však mít přístup k dokumentům, v nichž dochází k systematickému zpracování osobních údajů těchto pacientů nebo klientů.

Poučení studentů sdělené již ve škole a jejich závazek zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, s nimiž se seznámí v souvislosti se svou praxí, uskutečňovanou na základě smlouvy ve výše uvedených institucích, má velký význam morální, a to zejména proto, že právní následky porušení tohoto závazku jsou z hlediska ochrany osobních údajů často citelné nejen pro pacienta nebo klienta, o jehož údaje se jedná, ale také pro osobu, která tuto povinnost poruší. Odpovědnost by v případě porušení povinností podle citovaného zákona měl současně také správce, kterým je příslušná instituce, v níž student praxi vykonává.

pôvodné umiestnenie tu. Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --