Stanoviská štátnych orgánov - detail | Medicínske právo
              

Stanoviská ŠO


Záväzné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR 1/2003 vo veci Slovenská lekárnická komora


 | 23.4.2010 | komentárov: 0

Majúc na zreteli Dohovor Rady Európy 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a zákon o ochrane osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov konštatuje, že získavanie a následné spracúvanie osobných údajov členov Slovenskej lekárnickej komory svojím rozsahom, obsahom a spôsobom spracúvania a využívania nezodpovedá účelu ich spracúvania. Viac v spomínanom stanovisku...


Úrad na ochranu osobných údajov

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO
1/2003
z 10. januára 2003

vydané podľa § 38 ods. 1 písm. c) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov

Úrad na ochranu osobných údajov vo veci pochybnosti o tom, či spracúvané osobné údaje Slovenskou lekárnickou komorou na základe zákona č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 216/2002 Z. z.“), Slovenskou lekárskou komorou a Slovenskou komorou zubných lekárov na základe zákona č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 219/2002 Z. z.“) a Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek na základe zákona č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov (ďalej len „zákon č. 311/2002 Z. z.“), svojím rozsahom, obsahom a spôsobom spracúvania a využívania zodpovedajú účelu ich spracúvania, sú s daným účelom spracúvania zlučiteľné alebo sú časovo a vecne neaktuálne vo vzťahu k tomuto účelu, takto

r o z h o d o l :

Majúc na zreteli Dohovor Rady Európy 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov s dodatkami (Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky č. 49/2001 Z. z.) a zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a vychádzajúc z ustanovení zákona č. 216/2002 Z. z., zákona č. 219/2002 Z. z. a zákona č. 311/2002 Z. z., Úrad na ochranu osobných údajov konštatuje, že získavanie a následné spracúvanie osobných údajov členov Slovenskej lekárnickej komory na základe zákona č. 216/2002 Z. z., členov Slovenskej lekárskej komory na základe zákona č. 219/2002 Z. z. a členov Slovenskej komory zubných lekárov a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek na základe zákona č. 311/2002 Z. z., svojím rozsahom, obsahom a spôsobom spracúvania a využívania nezodpovedá účelu ich spracúvania.

O d ô v o d n e n i e :

Úrad na ochranu osobných údajov v súvislosti s vydaním tohto záväzného stanoviska vykonal podrobnú analýzu relevantných právnych predpisov vo vzťahu k ustanoveniam Dohovoru Rady Európy 108 a zákona č. 428/2002 Z. z. Keďže podnet zo strany dotknutej osoby smeroval voči Slovenskej lekárnickej komore, táto bola požiadaná o poskytnutie súčinnosti pri prešetrovaní predmetnej veci. Rokovanie s Úradom na ochranu osobných údajov iniciovala v predmetnej veci aj Slovenská lekárska komora, ktorej zástupcovia sa rokovania napokon nezúčastnili. Napriek tejto skutočnosti bolo nevyhnutné zo strany Úradu na ochranu osobných údajov vo veci samej zaujať konečné záväzné stanovisko.
Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 216/2002 Z. z., § 4 ods. 4 zákona č. 219/2002 Z. z. a § 9 ods. 4 zákona č. 311/2002 Z. z. : „Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu (odkaz na zákon o ochrane osobných údajov).“. Osobné údaje z registrov, ktoré v nich cit. komory spracúvajú v rozsahu najmä meno, priezvisko, titul, rodné číslo, trvalý pobyt, zamestnávateľa, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, získané špecializácie a údaj o doterajšej praxi, sa na základe § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 216/2002 Z. z., § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 219/2002 Z. z. a § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 311/2002 Z. z. sprístupňujú v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Dikcie cit. odsekov 2: „Každý má právo nahliadnuť do príslušného registra a má právo na vyhotovenie odpisu alebo výpisu. ...“, nevylučujú verejnú prístupnosť prevádzkovaných registrov. Na základe § 6 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám platí: „Povinné osoby, ktoré prevádzkujú informačné systémy (odkaz na zákon o ochrane osobných údajov) obsahujúce informácie, pri ktorých osobitný zákon nevylučuje verejnú prístupnosť, (odkazy, napr. na Obchodný zákonník, zákon č. 162/1995 Z. z.) sú povinné informácie obsiahnuté v týchto registroch a zoznamoch uverejňovať na voľne prístupnej internetovej stránke. Také zverejnenie nie je porušením osobitných predpisov (odkaz na zákon o ochrane osobných údajov).“. Podľa § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 428/2002 Z. z. sa uverejňovanie osobných údajov na internetovej stránke považuje za zverejňovanie osobných údajov.
Zverejňovanie osobných údajov z predmetných registrov svojim rozsahom, obsahom a spôsobom spracúvania a využívania nezodpovedá účelu spracúvania, keď § 4 ods. 1 zákona č. 216/2002 Z. z., § 4 ods. 1 zákona č. 219/2002 Z. z. a § 9 ods. 1 zákona č. 311/2002 Z. z. neobsahujú konečný zoznam osobných údajov spracúvaných v registroch a niektoré z vymenovaných osobných údajov sa týkajú výlučne súkromia dotknutej osoby, keď predmetom zverejnenia má byť aj rodné číslo. Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. sa rodné číslo zverejňovať zakazuje.
Vec bola konzultovaná so Slovenskou lekárnickou komorou, ktorá vo svojej odpovedi vedenej pod číslom 197/SLeK/2002 argumentovala schválenou internou smernicou XIV. Snemom Slovenskej lekárnickej komory z 27. júna 2002 vydanou na základe § 4, § 13 ods. 2 písm. d) a § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 216/2002 Z. z., pričom osobné údaje údajne rozdelí rada komory svojim uznesením, ktoré bude prílohou cit. smernice, a to na údaje verejne prístupné a verejne neprístupné. Úrad na ochranu osobných údajov zdôrazňuje, že Slovenská lekárnická komora nie je oprávnená korigovať ustanovenia osobitných zákonov (§ 4 ods. 1 zákona č. 216/2002 Z. z. a § 6 ods. 3 zákona o slobode informácií) a právo občanov (širokej verejnosti), ktoré im tieto zákony priznávajú, obmedziť vydaním internej smernice.

Slovenskej lekárnickej komore neprináleží posudzovať, v akom rozsahu možno alebo nemožno zverejniť osobné údaje uvedené v § 4 ods. 1 zákona č. 216/2002 Z. z. Tým nie je dotknuté právo Slovenskej lekárnickej komory vydávať vnútorné predpisy komory podľa § 13 ods. 2 písm. d) zákona č. 216/2002 Z. z., na ktorý sa vo svojej odpovedi odvoláva; svojimi dôsledkami však ustanovenia vnútorných predpisov nesmú ísť nad rámec zákona. V tejto súvislosti Úrad na ochranu osobných údajov konštatuje, že obsah ustanovení § 4 zákona č. 216/2002 Z. z., § 4 zákona č. 219/2002 Z. z. a § 9 zákona č. 311/2002 Z. z. v nadväznosti na § 6 ods. 3 zákona o slobodnom prístupe k informáciám zasahuje svojimi účinkami do ľudských práv a základných slobôd členov komôr, keď musia na základe cit. osobitných zákonov strpieť zverejnenie svojich osobných údajov v rozsahu neadekvátnom ustanovenému účelu spracúvania.
§ 5 ods. 4 a 5 zákona č. 216/2002 Z. z., § 5 ods. 4 a 5 zákona č. 219/2002 Z. z. a § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 311/2002 Z. z. ustanovuje rozsah osobných údajov v žiadosti o zápis do registrov a povinnosť doložiť doklady preukazujúce údaje uvedené v odseku 4, doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania a doklad o bezúhonnosti, ktorý sa preukazuje výpisom z registra trestov. Obsah predmetných ustanovení bol konzultovaný so Slovenskou lekárnickou komorou, nakoľko práve táto vyžaduje od budúcich členov predloženie kópie rodného listu, na preukázanie rodného čísla, ktorý však obsahuje osobné údaje aj iných fyzických osôb, ktoré svojim obsahom a rozsahom idú nad rámec účelu spracúvania. Slovenská lekárnická komora vo svojom stanovisku vedenom pod. č. 194/SLeK/2002 dôvodí: „Nakoľko SLeK združuje lekárnikov z celého územia Slovenskej republiky a mala za cieľ zabezpečiť hodnovernosť a pravosť všetkých údajov vedených v registri lekárnikov, bola nútená požadovať od každého žiadateľa o zápis do registra zaslanie rodného listu z dôvodu, že nie je možné požadovať zaslanie iného dokladu spôsobilého na preukázanie rodného čísla v origináli, alebo úradne overenou fotokópiou.“ a ďalej uvádza „SLeK nemôže upustiť od takéhoto preukazovania údajov, ktoré je hodnoverné a v budúcnosti nespochybniteľné, teda originálmi alebo overenými kópiami.“. Jedným z dokladov, ktorý je budúci člen komory povinný predložiť je aj doklad o bezúhonnosti, ktorá sa preukazuje výpisom z registra trestov. Podľa § 8 ods. 2 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov výpis obsahuje okrem iných osobných údajov aj „rodné číslo“ žiadateľa o výpis z registra trestov, pričom žiadateľom je vlastne budúci člen komory. Ak vychádzame zo skutočnosti, že výpis z registra trestov je verejnou listinou (§9 ods. 1 zákona č. 311/1999 Z. z. o registri trestov), potom nemožno ignorovať ustanovenie § 134 Občianskeho súdneho poriadku, podľa ktorého platí: „Listiny vydané súdmi Slovenskej republiky alebo inými štátnymi orgánmi v medziach ich právomoci, ako aj listiny, ktoré sú osobitnými predpismi vyhlásené za verejné, potvrdzujú, že ide o nariadenie alebo vyhlásenie orgánu, ktorý listinu vydal, a ak nie je dokázaný opak, i pravdivosť toho, čo sa v nich osvedčuje alebo potvrdzuje.“. Navyše dokumenty poskytnuté Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskou lekárnickou komorou potvrdzujú, že tá požaduje doložiť „originál“ výpisu z registra trestov. Preto zdôvodnenie Slovenskej lekárnickej komory, prečo treba vyžadovať originál alebo overenú kópiu rodného listu Úrad na ochranu osobných údajov neakceptuje a spracúvanie rodných listov v predmetných registroch bude posudzovať ako porušenie zákona č. 428/2002 Z. z.
Ak úrad zistí skutočnosti nasvedčujúce tomu, že zákon, iný všeobecne záväzný právny predpis alebo prevádzkovateľom vydaný vnútorný predpis porušuje základné práva a slobody fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov, predseda úradu môže podať podnet na jeho zmenu alebo zrušenie príslušnému orgánu (§ 38 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.).

Úrad na ochranu osobných údajov rešpektuje prechodné ustanovenie § 52 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z., podľa ktorého prevádzkovatelia spracúvajúci osobné údaje na základe osobitného zákona, ktorý neustanovuje náležitosti podľa § 7 ods. 3, 5, 6 alebo § 9 ods. 1 písm. a), môžu osobné údaje spracúvať v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania bez súhlasu dotknutých osôb do 31. decembra 2003. Na základe uvedeného je nevyhnutné iniciovať úpravu predmetnej legislatívy tak, aby neprichádzalo k zverejňovaniu osobných údajov v rozsahu neadekvátnom ustanovenému účelu spracúvania.

P o u č e n i e :

Na rozhodovanie o pochybnostiach podľa § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z. podľa § 51 ods. 2 písm. a) zákona č. 428/2002 Z. z.
Proti tomuto záväznému stanovisku nemožno podať opravný prostriedok. Záväzné stanovisko nadobúda účinnosť dňom jeho vydania.

Ing. Pavol Husár
Za správnosť vyhotovenia: predseda úradu

Mgr. Ľuboš Stankoviansky
vrchný inšpektor úradupôvodné úmiestnenie záväzného stanoviska tu.
zdroj: dataprotection.gov.sk Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --