Stanoviská štátnych orgánov - detail | Medicínske právo
              

Stanoviská ŠO


Prípad PERSPEKTÍVA družstevná zdravotná poisťovňa v likvidácii


 | 23.4.2010 | komentárov: 0

ÚOOÚ SR v správe za obdobie 1992-2000 rozobral aj prípad pohodených kartičiek poistenca v kontajneri v blízkosti poisťovne.

SPRÁVA O STAVE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

3. 5. 3. PERSPEKTÍVA družstevná zdravotná poisťovňa v likvidácii


V súlade s § 28 písm. h) zákona č. 52/1998 Z. z. útvar inšpekcie dňa 7. 12. 1999 začal konanie na základe článku uverejneného v denníku Nový čas, kde sa uvádzalo, že v kontajneri v blízkosti pobočky družstevnej zdravotnej poisťovne Perspektíva v Trnave boli nájdené pohodené kartičky poistencov obsahujúce ich osobné údaje. Vzorku týchto kartičiek sa nám podarilo získať. Následne nám bolo doručené písomné oznámenie z 26. 11. 1999 o podozrení z porušenia zákona č. 52/1998 Z. z., ktoré podal likvidátor Perspektívy DZP v likvidácii, vo veci nezabezpečenia likvidácie agendy po skončení prevádzkovania zdravotnej poisťovne.
Dňa 7. 12. 1999 sa v budove Perspektívy DZP v likvidácii na Mliekárenskej ul. č. 10 v Bratislave konalo pracovné rokovanie pracovníkov útvaru inšpekcie s povereným pracovníkom Perspektívy DZP v likvidácii, ktorý osobne prevzal inšpekčné listy a žiadosť o poskytnutie potrebných písomných dokumentov. Súčasne prebehla konzultácia ohľadne výkladu niektorých ustanovení zákona č. 52/1998 Z. z. Dňa 16. 12. 1999 boli útvaru inšpekcie ochrany osobných údajov doručené vyplnené inšpekčné listy. Dňa 29. 2. 2000 bola vykonaná kontrola IS Hippokrates, kontrola náhodne vybraného personálneho počítača obsahujúceho osobné údaje poistencov a kontrola splnenia povinnosti poučenia oprávnených osôb podľa § 11 zákona č. 52/1998 Z. z. Dňa 9. 3. 2000 sa za prítomnosti splnomocnenca a likvidátora konalo prerokúvanie protokolu o vykonaní kontroly a podpísanie zápisnice.
Obsah predložených dokumentov a úkony vykonané pri kontrole preukázali porušenie ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 52/1998 Z. z., pretože po splnení účelu spracovania neboli zlikvidované osobné údaje tých poistencov, ktorí s ňou ešte počas prevádzkovania zdravotnej poisťovne zrušili zmluvu. Zároveň bolo preukázané, že po ukončení činnosti poisťovne boli exekuované a predávané personálne počítače, ktoré obsahovali celú databázu poistencov bez toho, aby tieto osobné údaje boli protokolárne odovzdané a následne zlikvidované. Perspektíve DZP v likvidácii bolo uložené bezodkladne, najneskôr do ukončenia likvidácie, zabezpečiť zlikvidovanie osobných údajov z personálnych počítačov, ktoré sa v likvidovanej firme nachádzajú a zároveň zabezpečiť dodatočné zlikvidovanie údajov z tých personálnych počítačov, ktoré boli predané pri exekúcii podľa zoznamu ich nových majiteľov.
V súvislosti s únikom osobných údajov vo forme kartičiek poistencov bolo Perspektíve DZP v likvidácii uložené bezodkladne zabezpečiť likvidáciu týchto osobných údajov v zmysle § 3 písm. e) zákona č. 52/1998 Z. z. a prijať patričné technické a organizačné opatrenia a usmernenia v súlade s § 10 cit. zákona pri nakladaní s kartičkami pri ich likvidácii, aby nedošlo k ďalšiemu zneužitiu osobných údajov bývalých poistencov.
Perspektíva DZP v likvidácii v inšpekčnom liste typu B uviedla, že pracovníci prichádzajúci do styku s IS obsahujúcim osobné údaje neboli poučení o povinnosti mlčanlivosti. Ďalej uviedla, že písomným potvrdením mlčanlivosti nezaviazali ani osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržba, servis VT) prichádzajú do styku s osobnými údajmi, čo nie je v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona č. 52/1998 Z. z. Perspektíva DZP v likvidácii bola preto povinná bezodkladne aplikovať ustanovenie § 11 v nadväznosti na § 12 zákona č. 52/1998 Z. z. o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch ktoré spracúvajú.
V tomto prípade bol porušený § 7 ods. 4, § 10 a § 11 zákona č. 52/1998 Z. z. Na zabezpečenie opatrení podľa § 37 ods. 1 zákona č. 52/1998 Z. z. splnomocnenec vydal rozhodnutie zo dňa 24. 3. 2000. Zákon o ochrane osobných údajov dáva splnomocnencovi právo rozhodovať o podaní, či nepodaní podnetu na uloženie pokuty prevádzkovateľovi, ktorý porušil cit. zákon a výške tejto pokuty, ktorá môže byť uložená až do výšky 1 000 000 Sk. Na základe zváženia závažnosti porušenia ustanovení zákona č. 52/1998 Z. z. a skutočnosti, že v tomto prípade preukázateľne nastal fyzický únik osobných údajov, splnomocnenec v súlade s § 32 ods. 3 zákona č. 52/1998 Z. z. podal podnet na uloženie pokuty prevádzkovateľovi Perspektíva DZP v likvidácii vo výške 100 000 Sk.
Na základe podnetu splnomocnenca Úrad vlády SR v zmysle ustanovenia § 32 ods. 2 zákona č. 52/1998 Z. z. vydal rozhodnutie o uložení pokuty prevádzkovateľovi Perspektíva DZP v likvidácii vo výške 100 000 Sk za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v IS. Likvidátor zastupujúci spoločnosť Perspektíva DZP v likvidácii včas podal rozklad proti tomuto rozhodnutiu. V rozklade dôvodil, že zdravotná poisťovňa Perspektíva prestala od 17. 7. 1999 vykonávať zdravotné poistenie a evidenciu poistencov Perspektívy mala začať vykonávať Všeobecná zdravotná poisťovňa. Uvádzal, že všetky opatrenia súvisiace s ochranou a bezpečnosťou osobných údajov bol povinný vykonať vtedajší prevádzkovateľ - predstavenstvo zdravotnej poisťovne a jej generálny riaditeľ. Podľa jeho vyjadrenia on, ako likvidátor, na ktorého prešla pôsobnosť štatutárneho orgánu zápisom do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I až 7. 10. 1999, nenesie žiadnu zodpovednosť za únik osobných údajov – kartičiek poistencov nájdených v kontajneri, pretože nemal možnosť situáciu ovplyvniť a navyše počas likvidácie neboli zistené porušenia povinností pri ochrane osobných údajov.
Rozkladová komisia si k podanému rozkladu proti rozhodnutiu o uložení pokuty vyžiadala stanovisko útvaru inšpekcie, pre ktorý boli uvedené výroky likvidátora neprijateľné. Rozkladová komisia následne napadnuté rozhodnutie o uložení pokuty 100 000 Sk potvrdila a svoje rozhodnutie odôvodnila nasledovne:
Rozhodnutím Ministerstva zdravotníctva SR č. j. 3215/1999 – A zo dňa 1. 7. 1999 , ktoré nadobudlo právoplatnosť 17. 7. 1999, bolo okrem iného uložené, že Všeobecná zdravotná poisťovňa, na ktorú prešla správa poistencov Perspektívy, im v lehote do 90 dní vydá preukazy Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Týmto dňom strácajú platnosť preukazy poistenca vydané Perspektívou DZP. Deväťdesiaty deň odo dňa nasledujúcom po dni právoplatnosti cit. rozhodnutia bol 15. október 1999, keď preukazy poistencov vydané Perspektívou DZP stratili platnosť. V tomto čase už mal likvidátor pôsobnosť štatutárneho orgánu konať v mene spoločnosti. Jeho povinnosťou, ako prevádzkovateľa, po ustanovení za likvidátora spoločnosti, bolo bezodkladne vykonať také technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov v IS, aby sa predišlo najmä ich odcudzeniu a strate. Následne, po vypršaní platnosti preukazov poistencov (15. október 1999), bolo povinnosťou likvidátora podľa § 7 ods. 4 zákona č. 52/1998 Z. z. zabezpečiť ich bezodkladnú likvidáciu v súlade s ustanovením § 3 písm. e) cit. zákona, podľa ktorého sa likvidáciou osobných údajov rozumie ich zrušenie rozložením, vymazaním alebo fyzickým zničením hmotných nosičov tak, aby sa z nich osobné údaje nedali reprodukovať. Bolo preukázané, že tieto povinnosti likvidátor nesplnil, nakoľko na konci novembra 1999 sa presne nezistený počet (niekoľko sto kusov) preukazov poistencov našlo voľne pohodených v kontajneri v blízkosti pobočky tejto poisťovne v Trnave. Ak by bolo pravdou, že likvidátor prijal účinné opatrenia v súlade s cit. zákonom, a tak zamedzil akémukoľvek úniku osobných údajov a informácií, potom by sa neboli našli preukazy poistencov na verejne prístupnom mieste takmer dva mesiace po jeho ustanovení za likvidátora spoločnosti. V takomto konaní útvar inšpekcie berie na zodpovednosť prevádzkovateľa IS, ktorý je v čase začatia konania resp. kontroly poverený konať v mene spoločnosti. Tým je v prípade zániku spoločnosti bez likvidácie jej právny nástupca, na ktorého prešlo imanie spoločnosti (§ 68 Obchodného zákonníka), alebo v prípade zániku s likvidáciou je to likvidátor (§ 70 ods. 3 Obchodného zákonníka). Rozkladová komisia preto nepovažovala dôvody uvedené v podanom rozklade proti rozhodnutiu o uložení pokuty za relevantné a rozhodla tak, ako je uvedené.
Podľa ustanovenia § 35 ods. 6 zákona č. 52/1998 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Musíme konštatovať, že pokuta nebola do dnešného dňa uhradená.

celá správa Úradu tu.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --