Stanoviská štátnych orgánov - detail | Medicínske právo
              

Stanoviská ŠO


Riešenie podnetov smerujúcich voči zdravotným poisťovniam


 | 23.4.2010 | komentárov: 0

Úrad na ochranu osobných údajov SR sa vo svojej výročnej správe 2005-2007 venoval aj problematike podnetov voči zdravotným poisteniam a uplatňovania ochrany osobných údajov v tomto procese.

SPRÁVA O STAVE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.10.10.Riešenie podnetov smerujúcich voči zdravotným poisťovniam


V septembri 2006 Úrad začal riešiť viaceré podnety dotknutých osôb voči zdravotným poisťovniam, ktoré fungujú ako prevádzkovatelia v oblasti verejného zdravotného poistenia podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 581/2004 Z. z.) a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 580/2004 Z. z.“). Dotknuté osoby podali oznámenia Úradu, v ktorom vyslovili podozrenie, že ich osobné údaje boli zneužité na účel podania prihlášky do novej zdravotnej poisťovne, pričom ony samy o zmenu zdravotnej poisťovne nemali záujem, a teda v tejto veci nekonali. Pri riešení týchto podnetov Úrad zistil, že podľa č. 580/2004 Z. z. dotknutou osobou je poistenec – fyzická osoba, povinne verejne zdravotne poistená alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená v zmysle citovaného zákona. Ďalej uvedený zákon ustanovuje, že fyzická osoba sa stáva poistencom verejného zdravotného poistenia splnením si zákonom ustanovenej povinnosti – podaním prihlášky na verejné zdravotné poistenie. Zákon č. 580/2004 Z. z. zaručuje poistencovi právo podať si prihlášku na verejné zdravotné poistenie v zdravotnej poisťovni, ktorú si sám vybral. Rovnako to platí aj v prípade zmeny zdravotnej poisťovne. Keďže prihlášku do zdravotnej poisťovne podľa vlastného výberu podáva dotknutá osoba, právnym podkladom na tento úkon je podľa zákona č. 428/2002 Z. z. súhlas dotknutej osoby (§ 7 ods. 1). V zmysle § 4 ods. 1 písm. i) zákona č. 428/2002 Z. z. sa pod súhlasom dotknutej osoby rozumie akýkoľvek slobodne daný výslovný a zrozumiteľný prejav vôle, ktorým dotknutá osoba na základe poskytnutých informácií vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním jej osobných údajov na účel verejného zdravotného poistenia u ňou vybraného prevádzkovateľa – zdravotnej poisťovne. Vzhľadom na charakter podnetov, v ktorých dotknuté osoby uvádzali, že o zmenu zdravotnej poisťovne nijakým spôsobom nežiadali, Úrad ďalej postupoval v súlade s ustanovení § 44a ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. Podľa citovaného ustanovenia zákona č.428/2002 Z. z. Úrad môže pripustiť čestné vyhlásenie fyzickej osoby na objasnenie skutkového stavu veci. V čestnom vyhlásení je fyzická osoba povinná uviesť pravdivé údaje. Úrad v liste, ktorým čestné vyhlásenie žiadal, poučil dotknuté osoby o následkoch nepravdivého čestného vyhlásenia podľa § 21 zákona č. 372/1990 Zb. o riestupkoch v znení neskorších predpisov. Úrad zároveň v tomto liste požiadal niektoré dotknuté osoby aj o doplnenie oznámenia v súlade s § 45 ods. 9 písm. e) zákona č. 428/2002 Z. z. Podľa tohto ustanovenia je dotknutá osoba povinná k oznámeniu priložiť kópiu listiny preukazujúcej uplatnenie svojho práva podľa § 20 cit. zákona, ak sa takéto právo mohlo uplatniť. V uvedenom prípade si každá dotknutá osoba mohla uplatniť svoje právo podľa § 20 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) zákona č. 428/2002 Z. z., čiže. mala právo žiadať od prevádzkovateľa likvidáciu jej osobných údajov ak bol splnený účel spracúvania osobných údajov, alebo ak ich spracúvaním došlo k porušeniu zákona č. 428/2002 Z. z. Dotknuté osoby, ktoré podnet na Úrad podali takýto dôkaz Úradu poskytli, a to buď spolu s podaním podnetu, alebo na základe dožiadania Úradu. Úrad na účel prešetrenia podnetov vykonal u jedného z prevádzkovateľov, voči ktorému smerovalo viacero podnetov, kontrolu. Tou sa zistilo a preukázalo, že sprostredkovatelia, s ktorými mala zdravotná poisťovňa ako prevádzkovateľ zmluvu, konali prostredníctvom ďalších sprostredkovateľov. Úrad v ďalšom konal v súčinnosti s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý je dozorným orgánom v uvedenej oblasti, a ktorý Úradu postúpil niekoľko stoviek podnetov dotknutých osôb. Zo šetrenia podnetov vykonanom v súčinnosti s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vyplynulo, že prihlášky dotknutých osôb fiktívne vyplnili a podpísali iné osoby a nie priamo dotknuté osoby. V zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. v sporných prípadoch je Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou ako dozorný orgán oprávnený určiť, ktorá zdravotná poisťovňa je príslušnou zdravotnou poisťovňou dotknutej osoby na účel verejného zdravotného poistenia. Na základe takéhoto rozhodnutia dozorného orgánu, ktoré bolo doručené Úradu spolu so žiadosťou o ďalšie konanie, Úrad opatrením vydaným podľa § 46 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 428/2002 Z. z. nariadil zdravotným poisťovniam likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb, ktoré zdravotné poisťovne ako prevádzkovatelia spracúvali bez právneho podkladu. Opatrenia sa v hodnotenom období týkali likvidácie osobných údajov identifikujúcich okolo 700 dotknutých osôb. Podľa § 46 ods. 4 zákona č. 428/2002 Z. z. je prevádzkovateľ oprávnený písomne podať námietky proti opatreniu Úradu uloženému podľa odseku 1 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. do siedmich dní odo dňa jeho doručenia. Prevádzkovatelia, ktorým boli opatrenia na likvidáciu osobných údajov spracúvaných bez právneho podkladu vydané, podali v lehote námietku voči opatreniam. V námietkach voči likvidácii neoprávnene spracúvaných osobných údajov uviedli, že osobné údaje, aj keď ich spracúvajú bez právneho podkladu, nemôžu zlikvidovať, pretože podali oznámenie orgánom činným v trestnom konaní. Námietka sa týkala likvidácie originálov prihlášok na verejné zdravotné poistenie. Úrad námietke v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. čiastočne vyhovel a uložil prevádzkovateľom zlikvidovať osobné údaje dotknutých osôb podľa § 46 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 428/2002 Z. z. s výnimkou originálov prihlášok na verejné zdravotné poistenie na papierovom nosiči, ktoré je prevádzkovateľ podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 428/2002 Z. z. povinný uložiť do predarchívnej starostlivosti a využiť ich môže výlučne na účely občianskoprávneho konania, trestného konania alebo správneho konania. Z námietok prevádzkovateľov tak vyplynula iná skutočnosť, a to, že prevádzkovatelia nerešpektovali § 22 zákona č. 428/2002 Z. z. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. prevádzkovateľ môže obmedziť právo dotknutej osoby na likvidáciu jej osobných údajov, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb, teda aj samotného prevádzkovateľa. Ak takéto obmedzenie prevádzkovateľ uplatní, je povinný o ňom v súlade s § 22 cit. zákona bezodkladne písomne informovať dotknutú osobu a zároveň je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať aj Úrad. Zo šetrenia podnetov vyplynulo, že takéto oznámenie prevádzkovatelia dotknutým osobám nezaslali a od polovice roka 2006 do momentu podania námietok voči opatreniam vydaným v zmysle § 46 ods. 1 písm. b) bod 5. zákona č. 428/2002 Z. z. o tom neinformovali ani Úrad. Úrad v čase vydania opatrení o tejto skutočnosti nemal znalosť, pretože prevádzkovatelia si nesplnili oznamovaciu povinnosť vyplývajúcu im z ustanovenia § 22 cit. zákona, čím uviedli Úrad pri vydávaní opatrení do omylu. Úrad napriek tomuto pochybeniu prevádzkovateľov v záujme úplného vyšetrenia veci orgánmi činnými v trestnom konaní čiastočne zmenil výrokovú časť vydaných opatrení tak, aby nemuselo dôjsť k likvidácii originálnych prihlášok a mohli byť použité ako dôkazy v trestnom konaní. Vec nebola doteraz definitívne ukončená a uzavretá, pretože Úradu stále dochádzajú nové prípady od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Celá správa dostupná tu.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --