Stanoviská štátnych orgánov - detail | Medicínske právo
              

Stanoviská ŠO


Neoprávnené nakladanie so zdravotnou dokumentáciou


 | 22.4.2010 | komentárov: 0

Prípad vo správy o stave ochrany osobných údajov 2005-2007 týkajúci sa straty dokumentácie počas prevozu pacienta sanitkou a následnej manipulácie s týmito dokumentami.

SPRÁVA O STAVE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.10.3. Neoprávnené nakladanie so zdravotnou dokumentáciou


Pri prevoze pacientky z jedného zdravotníckeho zariadenia do druhého bola zdravotná dokumentácia pacientky zverená pracovníkovi – vodičovi sanitky zabezpečujúcemu prevoz, ktorý predmetnú zdravotnú dokumentáciu odložil na strechu vozidla a nechal ju tam i po vyštartovaní na miesto určenia. Zdravotná dokumentácia obsahujúca osobné údaje pacientky spolu s chorobopismi, lekárskymi nálezmi, správami a RTG snímkami sa stratila niekde v okolí ciest medzi zdravotníckymi zariadeniami. Počas kontroly v sídle prevádzkovateľa sa Úradu nepodarilo zistiť zavinenie konkrétnej osoby, pretože prevádzkovateľ tvrdil, že predmetnú zdravotnú dokumentáciu odovzdal pracovníkovi zodpovednému za prevoz pacientky, ten to však vo svojom vyjadrení poprel. Keďže prepravu pacientov zabezpečovala dopravná zdravotná služba, ktorá je voči prevádzkovateľovi v pozícii sprostredkovateľa, mal by s ňou mať podľa § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. prevádzkovateľ uzatvorenú písomnú zmluvu alebo písomné poverenie. V čase výkonu kontroly takáto písomná zmluva ani poverenie medzi prevádzkovateľom a dopravnou zdravotnou službou neexistovala a napriek tomu prevádzkovateľ – ako sám uviedol, zdravotnú dokumentáciu odovzdal pracovníkovi zodpovednému za prevoz pacientky. Podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. osobné údaje môže spracúvať iba prevádzkovateľ a sprostredkovateľ. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných prevádzkovateľom v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení. Druhá hlava druhej časti zákona č. 428/2002 Z. z. komplexne upravujúca bezpečnosť osobných údajov vymedzuje zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov v § 15 ods. 1 citovaného právneho predpisu nasledovne: „Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá prevádzkovateľ a sprostredkovateľ tým, že ich chráni pred náhodným ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami spracúvania. Na tento účel prijme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania, pričom berie do úvahy najmä:

a) použiteľné technické prostriedky,
b) rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému,
c) dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov.

Za bezpečné spracúvanie zdravotnej dokumentácie nesie zodpovednosť prevádzkovateľ. Na odstránenie zistených nedostatkov v danej veci vydal Úrad
prevádzkovateľovi opatrenie podľa § 46 ods. 1 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. V opatrení mu Úrad nariadil v súlade s § 15 ods. 1 a v nadväznosti na § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. prijať primerané technické, organizačné a personálne opatrenia na zabránenie možnej straty zdravotnej dokumentácie pacientov pri ich prevozoch. Prevádzkovateľ splnil opatrenie Úradu a vypracoval dodatok k svojmu Bezpečnostnému projektu o ochrane osobných údajov, kde v smerniciach upravil ochranu osobných údajov pacientov a zásady manipulácie so zdravotnou dokumentáciou v nasledovnom rozsahu:

- všeobecné zásady spracúvania osobných údajov pacientov, ich bezpečnosť podľa
zákona č. 428/2002 Z. z.,
- zásady manipulácie so zdravotnou dokumentáciou pacientov spracúvanej manuálne, resp. v elektronickej podobe, u ležiacich a ambulantných pacientov,
ktorí sú odoslaní na odborné zdravotné vyšetrenia do iných zdravotníckych zariadení ako sú oddelenia patriace prevádzkovateľovi,
- technické, organizačné a personálne opatrenia na zabezpečenie zdravotnej dokumentácie pacientov pri ich prevozoch do iných zdravotníckych zariadení – prevoz pacienta dopravnou (cestnou) zdravotnou službou, záchrannou zdravotnou službou a leteckou záchrannou službou.

Ďalej vypracoval písomné zmluvy so sprostredkovateľmi v zmysle § 5 ods. 2 zákona
č. 428/2002 Z. z. Všeobecné podmienky nakladania so zdravotnou dokumentáciou sú upravené v ustanoveniach § 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. Úrad svojou kontrolnou činnosťou zistil, že ochrana osobných údajov v zdravotníckych zariadeniach aj napriek tomu, že je upravená vo vyššie citovaných ustanoveniach zákona, v praxi nie je dôsledne dodržiavaná. Ako problém niektorých nemocníc, najmä lôžkových častí, sa ukázala aj nedostatočná ochrana zdravotnej dokumentácie, ktorá je niekedy uskladňovaná v priestoroch, ktoré nie sú pod trvalou ochranou personálu. Zdravotné údaje pacientov pritom patria do osobitnej kategórie osobných údajov, a teda na ich ochranu je nevyhnutné aplikovať prísnejší režim. Úrad vyzval Ministerstvo zdravotníctva SR na spoluprácu, aby pomohol usmerniť zdravotnícke zariadenia a upravil postup nakladania so zdravotnou dokumentáciou v teréne s dôrazom na konkrétne podmienky tak, aby nedochádzalo k náhodným stratám dokumentácie nedbalosťou a pod. a to napríklad vydaním usmernenia pre zdravotnícke zariadenia, na základe ktorého by vypracovali smernicu (§ 16 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.) o ochrane osobných údajov pacientov, ktorá by podrobnejšie uvádzala zásady spracúvania osobných údajov a nakladanie so zdravotnou dokumentáciou pacientov ustanovené v § 18 až 25 zákona č. 576/2004 Z. z.

Celá správa tu.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --