Stanoviská štátnych orgánov - detail | Medicínske právo
              

Stanoviská ŠO


Údaje o zdravotnom stave a ich poskytnutie orgánom verejnej správy


 | 22.4.2010 | komentárov: 3

Z výročnej správy 2007-2008, ktorú vydal Úrad na ochranu osobných údajov SR je zaujímavý aj uverejnený prípad poskytnutia údajov o zdravotnom stave orgánom verejnej správy.

SPRÁVA O STAVE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


5.5.13. Údaje o zdravotnom stave

V apríli 2008 bolo úradu doručené oznámenie, ktorým dotknutá osoba poukazovala na porušenie zákona č. 428/2002 Z. z. tým, že orgán verejnej správy (prevádzkovateľ) sprístupnil údaje o jej zdravotnom stave inej fyzickej osobe bez právneho podkladu. Z obsahu listu prevádzkovateľa, ktorý bol k oznámeniu priložený ako dôkaz, vyplývalo, že prevádzkovateľ z pozície orgánu verejnej správy vybavoval (reagoval) sťažnosť tejto fyzickej osoby (obsahom sťažnosti smerujúcej proti oznamovateľke bolo podozrenie zo zneužívania kompenzačných peňažných príspevkov určených zdravotne postihnutým osobám). Prevádzkovateľ vo svojej písomnej reakcii na sťažnosť opísal zdravotný stav dotknutej osoby a označil aj zdravotnícke zariadenia, ktoré zdravotný stav dotknutej osoby sledujú. Obsah oznámenia a priložený dôkaz signalizovali, že prevádzkovateľ pri vybavovaní sťažnosti informoval neoprávnenú fyzickú osobu o zdravotnom stave dotknutej osoby. Reagujúc na predmetné oznámenie útvar inšpekcie požiadal prevádzkovateľa o súčinnosť vo forme písomného vyjadrenia k pôvodcovi listu adresovaného neoprávnenej fyzickej osobe a k právnemu podkladu sprístupnenia osobných údajov o zdravotnom stave oznamovateľky neoprávnenej osobe. Z odpovede prevádzkovateľa vyplynulo, že list obsahujúci údaje o zdravotnom stave oznamovateľky je autentický a oprávnené osoby prevádzkovateľa pracujúce na jeho detašovanom pracovisku nepredpokladali, že svojim konaním môžu porušiť zákon č. 428/2002 Z. z. (k sprístupneniu osobných údajov z informačného systému prevádzkovateľa neoprávnenej osobe došlo v súvislosti s riešením sťažnosti fyzickej osoby a sprístupnené údaje mali preukazovať nárok oznamovateľky na poskytnuté peňažné dávky). Útvar inšpekcie súčasne prevádzkovateľa požiadal o predloženie kópií písomného poučenia jeho oprávnených osôb podľa § 17 zákona č. 428/2002 Z. z., konkrétne tých, ktoré sprístupnili osobné údaje oznamovateľky. Prevádzkovateľ uviedol, že písomné poučenia oprávnených osôb, ktoré sa podieľali na sprístupnení osobných údajov osobitnej kategórie neoprávnenej osobe, sa v ich osobných spisoch nenachádzajú. Úrad skonštatoval, že prevádzkovateľ porušil zákon, keďže nevie predložiť písomné záznamy o poučení jeho oprávnených osôb podľa § 17 zákona č. 428/2002 Z. z. Dôsledky, ktoré úrad v konkrétnom prípade voči prevádzkovateľovi vyvodil, mali preventívnu i represívnu povahu. Zároveň bola prevádzkovateľovi uložená povinnosť preukázateľne poučiť oprávnené osoby podľa § 17 zákona č. 428/2002 Z. z. a to tak, aby ich poučenie svojim obsahom zodpovedalo spracovateľským operáciám s osobnými údajmi, ktoré táto oprávnená osoba vykonáva v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu.

Celú správu nájdete tu.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Jozef

(22.11.2013)
Dobrý deň. Ako má postupovať zamestnávateľ, ktorý zamestnáva invalidných občanov a potrebuje informáciu o druhu zdravotného postihnutia jednotlivých zamestnancov, a to pre účely získania príspevku na pracovného asistenta, ktorý bude invalidom pomáhať v pracovných činnostiach. Úradu práce nepostačuje potvrdenie odborného lekára (z názvu a odbornosti ako i pečiatky je zrejmé o aký druh zdravotného postihnutia ide),že zdravotný stav si vyžaduje potrebu pracovného asistenta, ale úrad vyžaduje údaje o konkrétnom druhu zdravotného postihnutia (§59 zákona č. 5/2004 Z.z. v zmysle novely zákona platnej od 1.5.2013). U niektorých zamestnancov by to bolo až veľmi konkrétne (psychické postihnutie a pod.).
Dokonca chcú priniesť posudok zo Sociálnej poisťovne, kde sú uvedené všetky diagnózy. Pritom žiadosť posudzujú zamestnanci úradu, ktorý nie sú lekári. Ďakujem za pomoc.

Jozef Kubala, hhpartners.eu

(2.3.2012)
Dobrý deň prajem,
v odpovedi na vami položenú otázku je potrebné predovšetkým uviesť, že údaje o vašom zdravotnom stave, ktoré tvorili jeden z podkladov pre rozhodnutie o priznaní nároku na poberanie invalidného dôchodku, tvoria v súlade s ustanovením § 8 z. č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov osobitnú kategóriu osobných údajov, ktorých spracúvanie tento zákon zakazuje. Vo vašom prípade ani výnimky z obmedzení pri spracovaní osobitných kategórií osobných údajov, ktoré sú definované v § 9 citovaného zákona, neumožňujú zamestnávateľovi spracovať údaje o vašom zdravotnom stave a teda ani od vás takéto informácie požadovať.
Zamestnávateľ je v súlade s ustanovením § 55 ods. 2 písm. a) z. č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce povinný preradiť zamestnanca na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu. V nadväznosti na uvedené však treba zdôrazniť dve podstatné skutočnosti. Po prvé, preradenie zamestnanca na inú prácu prichádza do úvahy len v prípade, ak zamestnanec stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. V konkrétnom prípade priznanie nároku na poberanie invalidného dôchodku vôbec nemusí znamenať, že zamestnanec stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu. Po druhé, o tom či zamestnanec túto spôsobilosť stratil alebo nie rozhoduje posudkový lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť konkrétnej fyzickej osoby na výkon konkrétnej činnosti, nie zamestnávateľ. Zamestnávateľ teda nie je ani v takomto prípade oprávnený spracúvať (a požadovať) informácie o zdravotnom stave svojho zamestnanca. Zamestnanec je však povinný podrobiť sa lekárskemu posudku.

Anna

(27.2.2012)
Zamestnávateľ odo mňa pýta výpis diagnóz, na základe ktorých mi bol priznaný invalidný dôchodok. Som pohoršená, sú to citlivé záležitosti. Má zamestnávateľ na to nárok?