Stanoviská štátnych orgánov - detail | Medicínske právo
              

Stanoviská ŠO


Identita osvojeného dieťaťa


 | 22.4.2010 | komentárov: 0

Úrad na ochranu osobných údajov SR na svojich stránkach uverejňuje Správy o stave ochrany osobných údajov. V správe z obdobia 2007-2008 sa vyjadril aj k problematike Identity osvojeného dieťaťa. Úrad v tomto stanovisku skúmal únik informácií o osvojenom dieťati z informačného systému.

SPRÁVA O STAVE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.5.12. Identita osvojeného dieťaťa

Na prelome rokov 2007 a 2008 bolo úradu doručené oznámenie o podozrení zo závažného porušenia zákona č. 428/2002 Z. z., ktorého sa nezávisle na sebe mali dopustiť dvaja prevádzkovatelia informačných systémov tým, že nepovolaným osobám (bez akéhokoľvek právneho podkladu) sprístupnili údaje odhaľujúce súčasnú identitu dotknutej osoby (meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, telefónne číslo a fotografiu), ktorá bola pred vyše dvadsiatimi rokmi nezrušiteľne osvojená bezdetným manželským párom. Iniciatíva nepovolaných osôb (rodina „olašských rómov“) smerujúca k odhaleniu súčasnej identity dotknuej osoby bola motivovaná skutočnosťou, že sú biologickými príbuznými osvojenej dotknutej osoby. Na základe uvedených skutočností útvar inšpekcie podrobil kontrole oboch prevádzkovateľov označených v oznámení, teda detský domov, ktorý disponoval údajmi o osvojení spred dvadsiatich rokov, ako aj štátny orgán disponujúci rozsiahlym informačným systémom, ktorý umožňuje získať relevantné údaje o dotknutej osobe, napr. na základe jej rodného čísla (rodné číslo dotknutej osoby nebolo zmenené). Podozrenia formulované v oznámení, na základe ktorého úrad konal, sa vo vzťahu k prvému prevádzkovateľovi (detský domov) nepotvrdili. Druhý prevádzkovateľ označený v oznámení (štátny orgán) v priebehu kontroly uviedol, že podozrením smerujúcim k úniku údajov zo svojho informačného systému sa už na základe vonkajšieho podnetu zaoberal a zo zisteného stavu v rámci svojich kompetencií vyvodil primerané dôsledky. Uvedený prevádzkovateľ úradu súčasne preukázal, že prijal všetky personálne, organizačné i technické opatrenia tak, ako mu to ukladá zákon č. 428/2002 Z. z. Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi v konkrétnom prípade nebolo preukázané konkrétnej oprávnenej osobe prevádzkovateľa. Bola však jednoznačne identifikovaná oprávnená osoba štátneho orgánu, ktorá nedodržala bezpečnostné opatrenia v rozsahu a spôsobom, ako jej to ukladali interné smernice týkajúce sa bezpečného prístupu k informačnému systému. Došlo tým k použitiu jej prístupového mena a hesla na neoprávnené získanie osobných údajov z databázy a k ich nezákonnému sprístupneniu. Úrad tejto (oprávnenej) fyzickej osobe uložil pokutu. Mimoriadna závažnosť následkov úniku osobných údajov motivovala útvar inšpekcie aj k realizácii ďalších úkonov zameraných na všetky reálne možné zdroje úniku údajov o súčasnej identite dotknutej osoby. Kontrolou matričného úradu príslušného podľa miesta
narodenia dotknutej osoby nebolo zistené sprístupnenie jej osobných údajov nepovolaným osobám. Zistená však bola skutočnosť, že matričný úrad zo zákonných dôvodov odmietol žiadosti biologickej matky vydať rodný list dotknutej osoby len niekoľko týždňov pred prvým pokusom biologických príbuzných o kontakt s dotknutou osobou. Pozornosť úradu bola napokon nasmerovaná aj na dva úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (právni nástupcovia v súčasnosti už neexistujúcich inštitúcií) príslušné podľa miesta sídla detského domova a miesta bydliska osvojiteľov. Výsledkom rozsiahleho prešetrovania oznámenia zameraného primárne na identifikáciu zdroja údajov o súčasnej identite dotknutej osoby a sekundárne na bezpečnosť spracúvania osobných údajov v informačných systémoch prevádzkovateľov boli aj opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, ktoré úrad uložil štyrom prevádzkovateľom informačných systémov. Žiadnemu z uvedených prevádzkovateľov však nebolo preukázané sprístupnenie osobných údajov dotknutej osoby iným, nepovolaným osobám, teda paradoxne u prevádzkovateľov, ktorí v konkrétnom prípade nič nespôsobili, boli zistené nedostatky v oblasti bezpečnosti spracúvaných osobných údajov, a naopak.

Celú Správu nájdete tu.

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --