Stanoviská štátnych orgánov | Medicínske právo

Stanoviská správnych orgánov

S T A N O V I S K Á   Š T Á T N Y C H   O R G Á N O V / Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou


Analýza smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

Anton Kapraľ
 | 12.5.2011 | komentárov: 0

Smernica je právny akt ES, ktorý je právne záväzný pre všetky členské štáty EÚ po jeho transpozícii do národného právneho poriadku zodpovednou inštitúciou určenou každým členským štátom EÚ. Záväzný pre členský štát je výsledok, ktorý sa má dosiahnut, pričom voľba foriem a metód sa ponecháva na rozhodnutie príslušného orgánu členského štátu.