Stanoviská štátnych orgánov | Medicínske právo

Stanoviská správnych orgánov

S T A N O V I S K Á   Š T Á T N Y C H   O R G Á N O V / Úrad na ochranu osobných údajov


Mohou se studenti při své praxi seznamovat s osobními údaji pacientů nebo klientů?

 | 23.4.2010 | komentárov: 0

Úrad pre ochranu osobných údajov ČR uverejnil zaujímavý text s názvom "Mohou se studenti při své praxi seznamovat s osobními údaji pacientů nebo klientů?" Ide o zaujímavé čítanie aj pre právnu prax.

Výpis zo zdravotníckej dokumentácie analyzovaný v stanovisku českého ÚOOÚ

 | 23.4.2010 | komentárov: 0

Úrad pre ochranu osobných údajov ČR sa v stati K problémom z praxe sa venuje výpisom zo zdravotnej dokumentácie a posúdeniu toho, čo vlastne táto dokumentácia obsahuje a ako by sa dala definovať.

Záväzné stanovisko Úradu na ochranu osobných údajov SR 1/2003 vo veci Slovenská lekárnická komora

 | 23.4.2010 | komentárov: 0

Majúc na zreteli Dohovor Rady Európy 108 o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov a zákon o ochrane osobných údajov Úrad na ochranu osobných údajov konštatuje, že získavanie a následné spracúvanie osobných údajov členov Slovenskej lekárnickej komory svojím rozsahom, obsahom a spôsobom spracúvania a využívania nezodpovedá účelu ich spracúvania. Viac v spomínanom stanovisku...

Prípad PERSPEKTÍVA družstevná zdravotná poisťovňa v likvidácii

 | 23.4.2010 | komentárov: 0

ÚOOÚ SR v správe za obdobie 1992-2000 rozobral aj prípad pohodených kartičiek poistenca v kontajneri v blízkosti poisťovne.

Riešenie podnetov smerujúcich voči zdravotným poisťovniam

 | 23.4.2010 | komentárov: 0

Úrad na ochranu osobných údajov SR sa vo svojej výročnej správe 2005-2007 venoval aj problematike podnetov voči zdravotným poisteniam a uplatňovania ochrany osobných údajov v tomto procese.

Neoprávnené nakladanie so zdravotnou dokumentáciou

 | 22.4.2010 | komentárov: 0

Prípad vo správy o stave ochrany osobných údajov 2005-2007 týkajúci sa straty dokumentácie počas prevozu pacienta sanitkou a následnej manipulácie s týmito dokumentami.

Údaje o zdravotnom stave a ich poskytnutie orgánom verejnej správy

 | 22.4.2010 | komentárov: 3

Z výročnej správy 2007-2008, ktorú vydal Úrad na ochranu osobných údajov SR je zaujímavý aj uverejnený prípad poskytnutia údajov o zdravotnom stave orgánom verejnej správy.

Identita osvojeného dieťaťa

 | 22.4.2010 | komentárov: 0

Úrad na ochranu osobných údajov SR na svojich stránkach uverejňuje Správy o stave ochrany osobných údajov. V správe z obdobia 2007-2008 sa vyjadril aj k problematike Identity osvojeného dieťaťa. Úrad v tomto stanovisku skúmal únik informácií o osvojenom dieťati z informačného systému.