Služby | Medicínske právo

Služby ׀ Medicínske právo


Činnosť poskytovateľa denne generuje mnohé právne otázky. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti nemá len medicínsky obsah, ale aj právny a sociálno-psychologický rozmer. Zdravotnícky pracovník je konfrontovaný s právnymi dokumentmi (napr. zdr. dokumentácia) a mal by poznať práva a povinnosti spojené s jeho postavením. V súčasnej dobe môžeme pozorovať, že pacienti sa stávajú uvedomelejšími, citlivo reagujú na situácie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a prípadnú nespokojnosť neváhajú  verbalizovať prostredníctvom svojich sťažností adresovaných poskytovateľovi a Úradu pre dohľad.

Uvedené by malo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti viesť k tomu, aby nezvyšoval iba svoju medicínsku fundovanosť, ale s rovnakým dôrazom sa sústredil aj na prehlbovanie kvality právneho zabezpečenia zdravotnej starostlivosti a hlavne na zlepšovanie komunikačných zručností svojich zamestnancov. Vyvážené prepojenie týchto troch stránok prináša synergický efekt, ktorý pozitívne formuje prostredie v ktorom sa zdravotná starostlivosť poskytuje a eliminuje prípady rôznych druhov právnych zodpovedností, ktoré s sebou medicína prináša.


V nadväznosti na uvedené MEDIUS ponúka poskytovateľom zdravotnej starostlivosti tento balík služieb:


Vzdelávacie programy


MEDIUS realizuje interaktívne tréningy pre jednotlivcov, ako aj pre celé zdravotnícke tímy.  Po absolvovaní výcviku by mal byť ich účastník, resp. zdravotnícky tím natrénovaní správne zvládnuť rôzne druhy  situácií napr.  rozsah a spôsoby informovania pacienta o zdravotnom stave, práca a komunikácia s rodinou (právne limity a psycho-sociálne aspekty), ochrana osobnosti pacienta (zásady vizít, činnosť transplantačných tímov), informované súhlasy (rozsah a spôsob informácií) a podobne.
Tréningy sú realizované ako interaktívne moduly pri ktorých lektori (právnik a psychológ) s účastníkmi simulujú modelové prípady, resp. používajú iné zážitkové metódy. Tréning je zameraný na to, aby si jeho účastník odžil konkrétnu situáciu. Účastníci riešia konkrétny problém a s pomocou lektorov formulujú správne riešenia .


Komplexné poradenstvo


MEDIUS ponúka poradenstvo pri bežných právnych otázkach, ako aj v špecifických prípadoch (transplantácie, asistovaná reprodukcia a podobne). Poradenstvo je poskytované v súčinnosti právnika a psychológa. Výsledkom konzultácií môže byť aj posúdenie dokumentov a spôsobu vedenia zdravotnej dokumentácie či iných interných predpisov, poskytovateľa, ktoré sa používajú pri poskytovaní zdravotnej starostilvosti a návrh vhodného nastavenia týchto dokumentov.


Pokiaľ máte záujem o niektorú z vyššie uvedených služieb, neváhajte nás kontaktovať: office@pravo-medicina.sk
Pri realizovaní vyššie špecifikovaných činností MEDIUS úzko spolupracuje s advokátskou kanceláriou h&h PARTNERS, ktorá sa špecializuje na problematiku medicínskeho práva.