Zákony | Medicínske právo

P R Á V N A   Ú P R A V A / Zákony


- ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 460/1992 Zb.

- Občiansky zákonník 40/1964 Zb.

- ZÁKON Slovenskej národnej rady o umelom prerušení tehotenstva 73/1986 Zb.

- ÚSTAVNÝ ZÁKON ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 23/1991 Zb.

- ZÁKON o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame 140/1998 Z.z.

- ZÁKON o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov 437/2004 Z.z.

- ZÁKON o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 Z.z.

- ZÁKON o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 Z.z.

- ZÁKON o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 Z.z.

- ZÁKON o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 579/2004 Z.z.

- ZÁKON o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) 580/2004 Z.z.

- ZÁKON o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 Z.z.

- ZÁKON TRESTNÝ ZÁKON (v znení zákona č. 650/2005 Z.z.) 300/2005 Z.z.

- ZÁKON o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 470/2005 Z.z.