Prehľad právnej úpravy | Medicínske právo

P R Á V N A   Ú P R A V A / Prehľad právnej úpravy

 

Právne predpisy vytvorené NR SR, Vládou SR, Ministerstvom zdravotníctva SR:


Zákony:

-    ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR
-    ústavný zákon č. 23/1991 Zb. ktorým sa uvádza LISTINA ZÁKLADNÝCH PRÁV A SLOBÔD ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
-    zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
-    zákom č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
-    576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-    577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
-    578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-    Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-    580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-    581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-    577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
-    73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
-    140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame
-    470/2005 Z.z.  o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
-    437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
-    355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
-    377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vyhlášky a iné podzákonné predpisy vydané Vládou SR a Ministerstvom zdravotníctva SR:

-    30/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe
-    447/2006 Z.z. o organizácii poskytovania zdravotnej starostlivosti v Zbore väzenskej a justičnej stráže
-    366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
-    428/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
-    751/2004 Z.z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
-    20/2007 Z.z. o  podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
-    Vyhláška MZS SR č. 74/1986 Zb. ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
-    22/1988 Zb. o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva.
-    742/2004 Z.z. o  odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania
-    752/2004 Z.z. ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti
-    322/2006 Z.z. o  spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností
-    770/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
-    239/2004 Z.z. o  požiadavkách na klinické skúšanie a správnu klinickú prax
-    198/2001 Z.z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax
-    343/2008 Z.z. o  podrobnostiach farmako - ekonomického rozboru lieku
-    292/2008 Z.z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť
-    210/2008 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o medicínsko-ekonomickom rozbore zdravotníckej pomôcky
-    554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo
-    553/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia
-    504/2006 Z.z. o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania
-    487/2006 Z.z. o požiadavkách na sledovanie krvi, zložiek z krvi a transfúznych liekov, na formu a spôsob oznamovania závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí a na vyhodnocovanie ich príčin a na normy a špecifikácie súvisiace so systémom kvality v transfúziologických zariadeniach
-    75/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kusovej evidencii liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
-    428/2006 Z.z. o  minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
-    513/2005 Z.z. Oznámenie Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu ktorým sa ustanovuje rozsah údajov z účtu poistenca poskytovaných zdravotnou poisťovňou príslušnej zdravotnej poisťovni na vyžiadanie.
-    507/2005 Z.z. ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia
-    333/2005 Z.z. o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov
-    771/2004 Z.z. o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy
-    770/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
-    723/2004 Z.z. ktorou sa upravujú podrobnosti postupu pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva
-    Smernica Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 20/2007 z 5. marca 2007 o odbornom usmerňovaní zdravotnej starostlivosti v znení jej Dodatku č. 1
-    Metodické usmernenie UDZS č. 9/10/2005 Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela a vykonávanie pitvy

Medzinárodné dokumenty:

-    Všeobecná deklarácia ľudských práv (uznesenie Valného zhromaždenia OSN DE01/48)
-    Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a Medzinárodný pakt o hospodárskych , sociálnych a kultúrnych právach (vyhláška MZV č. 120/1976)
-    Európska sociálna charta (oznámenie MZV SR č. 329/1998)
-    Dohovor Rady Európy o ochrane ľudských práv a základných slobôd vrátane dodatkových protokolov (publikované ako oznámenie Federálneho MZV č. 209/1992)
-    Dohovory MOP o ochrane zdravia v niektorých odvetviach spoločenských činností (napr. poľnohospodári, baníci a námorníci) a Dohovor MOP č. 130 o liečebno–preventívnej starostlivosti a dávkach v chorobe z roku 1969
-    Dohovor o právach dieťaťa  (OSN 1989, publikovaný ako oznámenie Federálneho MZV č. 104/1991 Zb.)
-    Charta základných práv EÚ (nezáväzný charakter, Nice 2000)
-    Dohovor  o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, v znení Dodatkového protokolu zo dňa 25.01.2005 (publikované pod číslom 40/2000 Z.z. a 494/2007 Z.z.)