Podzákonné predpisy | Medicínske právo

P R Á V N A   Ú P R A V A / Podzákonné predpisy


- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva 74/1986 Zb.

- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o povinných hláseniach súvisiacich s ukončením tehotenstva 22/1988 Zb.

- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú požiadavky na správnu lekárenskú prax 198/2001 Z.z.

- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na klinické skúšanie a správnu klinickú prax 239/2004 Z.z.

- NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 742/2004 Z.z.

- NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti 751/2004 Z.z.

- NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky, ktorým sa vydávajú indikátory kvality na hodnotenie poskytovania zdravotnej starostlivosti 752/2004 Z.z.

- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 770/2004 Z.z.

- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o forme a náležitostiach pitevného protokolu, o zozname pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy, a o požiadavkách na materiálno-technické vybavenie pracovísk, na ktorých sa vykonávajú pitvy 771/2004 Z.z.

- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na správnu prax prípravy transfúznych liekov 333/2005 Z.z.

- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov 366/2005 Z.z.

- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o povoľovaní terapeutického použitia hromadne vyrábaných liekov, ktoré nepodliehajú registrácii, a podrobnosti o ich úhrade na základe verejného zdravotného poistenia 507/2005 Z.z.

- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe 30/2006 Z.z.

- NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 322/2006 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení 428/2006 Z.z.

- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o spôsobe hlásenia, registrácie a evidencie choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania 504/2006 Z.z.

- NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 20/2007 Z.z.

- Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky: Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o poskytovaní domácej ošetrovateľskej starostlivosti, čiastka 8 - 10 / 2007

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia 553/2007 Z.z.

- Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo 554/2007 Z.z.

- VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť 292/2008 Z.z.

- Vestník Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 2/2008, Vykonávanie prehliadky mŕtveho tela a vykonávanie pitvy