Medzinárodné dokumenty | Medicínske právo

P R Á V N A   Ú P R A V A / Medzinárodné dokumenty


- VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV. DE01/48

- VYHLÁŠKA ministra zahraničných vecí o Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 120/1976 Zb.

- DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA 104/1991 Zb.

- DOHOVOR o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení protokolov č. 3, 5 a 8. 209/1992 Zb.

- EURÓPSKA SOCIÁLNA CHARTA 329/1998 Z.z.

- DOHOVOR O OCHRANE ĽUDSKÝCH PRÁV A DÔSTOJNOSTI ČLOVEKA V SÚVISLOSTI S APLIKÁCIOU BIOLÓGIE A MEDICÍNY DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH A BIOMEDICÍNE 40/2000 Z.z.

- DODATKOVÝ PROTOKOL K DOHOVORU O ĽUDSKÝCH PRÁVACH A BIOMEDICÍNE, TÝKAJÚCI SA BIOMEDICÍNSKEHO VÝSKUMU 494/2007 Z.z.

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1394/2007 o liekoch na inovatívnu liečbu, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/83/ES a nariadenie (ES) č. 726/2004

- EURÓPSKA CHARTA PRÁV PACIENTOV