Podmienky spolupráce | Medicínske právo

Podmienky spolupráce


Portál www.pravo-medicina.sk ponúka možnosť spolupráce, ktorú je možné diferencovať do týchto kategórií:

spolupráca s autormi odborných článkov a odborných príspevkov

Na portáli pravo-medicina.sk, ktorý je registrovaným elektronickým periodikom (ISSN 1339-312X ), možu autori, ktorí sa venujú  otázkam  z oblasti medicínskeho práva,  biomedicínskych vied, bioetiky a iných odborov zameraných na prehĺbenie a skvalitnenie vzťahu pacienta a poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, publikovať svoje odborné články a komentáre.

Príspevky určené na publikáciu by mali byť upravené podľa nasledovných požiadaviek:

- príspevky  musia byť pôvodné, pričom na portáli je možné uverejniť aj príspevky publikované v iných tlačených médiách
- po formálnej stránke by mali príspevky spĺňať citačnú normu STN ISO
- po jazykovej stránke by mali spĺňať pravidlá českého alebo slovenského pravopisu
- rozsah a frekvencia uverejnenia príspevkov nie je obmedzená
- ku každému príspevku okrem mena a priezviska autora je možné pripojiť aj informáciu o jeho činnosti.

Vydavateľ  do textu príspevkov vo všeobecnosti nezasahuje. V prípade, že by príspevok  nezodpovedal obsahovému zameraniu portálu, vydavateľ si vyhradzuje právo uverejnenie príspevku odmietnuť. Vydavateľ má taktiež právo príspevok skrátiť po prípade rozdeliť na viac častí (napríklad z priestorových dôvodov) prípadne vrátiť na opravu a doplnenie, ak nespĺňa vyššie uvedené formálne podmienky.

V prípade záujmu o publikáciu odborného článku alebo komentára  na témy, na ktoré je zameraný portál www.pravo-medicina.sk,  nás kontaktujte na adrese office(at)pravo-medicina.sk.


spolupráca so študentami – táto forma má za cieľ umožniť študentom Medicínskeho práva podieľať sa na tvorbe a napĺňaní portálu. Zďaleka sa nejedná len o zhromažďovanie informácií, či preklady článkov, ale predovšetkým o vytvorenie priestoru slúžiaceho ako generátor nápadov, formulovania nových cieľov a tvorivého uplatnenia schopností mladého človeka. Spolupráca sa v prvom rade realizuje v rámci predmetu Medicínske právo, ktorého výučbu zabezpečuje Komora na základe dohody s Právnickou fakultou UPJŠ Košice.  Študenti, ktorých problematika počas semestra oslovila majú možnosť s Komorou na projekte pravo-medicina.sk spolupracovať aj po skončení semestra a získať tak nové skúsenosti a prehĺbiť či získať nové zručnosti.Citácie článkov z elektronického zdroja www.pravo-medicina.sk, uvádzajte prosím v nasledovnej forme:

POLICAR, Radek. Odpovědnost za škodu a ekonomické limity poskytování zdravotní péče In: pravo-medicina.sk [on-line]. September 6, 2011  [cit. 2012-10-30]. Dostupný z: http://www.pravo-medicina.sk/detail-aktuality?new_id=378&caller_site=17&caller_category=6&PHPSESSID=d76332011d3e7298672b49aba5faaf7a