Zákon o skúškach lekárov z cudziny | Medicínske právo
              

Otázka


Zákon o skúškach lekárov z cudziny

 | 3.1.2018

Otázka:

Prosím o informáciu, či existuje zákon, podľa ktorého musia byť zahraniční lekári preskúšaní, keď chcú pracovať na Slovensku, po odbornej medicínskej stránke, ale aj jazykovej spôsobilosti, aby mohli komunikovať s pacientom tak, aby pochopili čo im pacient hovorí o svojich zdravotných problémoch.Odpoveď:

Dobrý deň,

 Ďakujeme za otázku.

Ovládanie jazyka tvorí jednu z najdôležitejších podmienok pre výkon povolania zdravotníckeho pracovníka na území SR. Ak ide o výkon povolania zdravotníckeho pracovníka, ovládanie štátneho jazyka v rozsahu potrebnom na výkon príslušného regulovaného povolania sa vždy overí skúškou (okrem prípadu, kedy zdravotnícky pracovník úspešne zložil maturitnú skúšku zo slovenského jazyka alebo štátnu jazykovú skúšku zo slovenského jazyka). Príslušným orgánom na posúdenie jazykovej znalosti je Ministerstvo zdravotníctva SR.

 Čo sa týka odbornej stránky, jej posudzovanie sa odvíja od toho, či zdravotnícky pracovník je občanom členského štátu EÚ alebo tretej krajiny mimo EÚ. V prípade občana EÚ ide o automatické uznávanie dosiahnutého vzdelania (na základe multilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi EÚ), čo znamená, že dosiahnuté vzdelanie zdravotníckeho pracovníka bude na území SR uznané automaticky, ak krajina, v ktorej zdravotnícky pracovník svoje vzdelanie ukončil, vstúpila do EÚ pred tým, ako začal študovať.

 V druhom prípade – „neobčan“ EÚ (t.j. občan inej krajiny mimo EÚ) sa uznanie diplomu uskutočňuje medzi žiadateľom a Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu v dvojstupňovom konaní. Po uznaní dokladu o vzdelaní  je žiadateľ – zdravotnícky pracovník povinný vykonať doplňujúcu skúšku na strednej alebo vysokej škole, ktorá poskytuje rovnaký študijný program, aký bol absolvovaný z dôvodu preverenia skutočných vedomostí.

 Slovenské právne predpisy, ktoré túto oblasť upravujú:

  1. zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti
  2. zákon č. 422/2015 Z.z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií

 

 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook