Ako mám postupovať ? | Medicínske právo
              

Otázka


Ako mám postupovať ?

Libor Šalata
 | 6.9.2017

Otázka:

Dobrý deň, Moja mama dostala infarkt, v nemocnici jej na to zistili aj ďalšie veci ako cukrovka, so srdcom problémy, zrak sa jej zhoršil... Zistila som náhodou ako beháme s mamou po lekároch, že keď bola pred dvoma rokmi na preventívnej prehliadke jej vyšiel vysoký cukor a štítna. Lekár neinformoval moju mamu o zlých krvných výsledkov. Dva roky nemala liečenu cukrovku. Neviem čo mám robiť. Najradšej by som dala naňho trestné oznámenie. Môžete mi povedať aké práva mám a na koho sa obrátiť? Nechcem to len tak nechať . Ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň. V prvom rade je potrebné uviesť, že poskytovateľ, teda lekár je povinný poskytovaťzdravotnú starostlivosť správne, resp. čo najlepšie ako vie a dokáže, t.j. lege artis - podľa súčasnýchpoznatkov lekárskej vedy. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, pokiaľ sa vykonajú všetkyzdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby za účelomuzdravenia osoby alebo zlepšenia jej zdravotného stavu.

Navyše platí, že pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo (okrem iného) na informácietýkajúce sa svojho zdravotného stavu a tiež informácie o účele, povahe, následkoch a rizikáchposkytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikáchodmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.V prípade, ak osoba, resp. pacient nie je spokojný s výkonom zdravotnej starostlivosti, resp. ak sadomnieva, že zdravotná starostlivosť nebola dostatočná alebo nebola poskytnutá správne, prípadneje toho názoru, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti sposkytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s jej poskytovaním je nesprávne,v zmysle § 17 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti máte v prvom rade právo požiadaťposkytovateľa (t.j. nemocnicu) o nápravu. Takáto žiadosť o nápravu sa musí podať písomne.

V prípade, ak tejto žiadosti poskytovateľ nevyhovie alebo Vás neinformuje o spôsobe jej vybaveniado 30 dní (od podania žiadosti), do úvahy pre Vás prichádza možnosť obrátiť sa na Úrad pre dohľadnad zdravotnou starostlivosťou.Podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti sa môžete obrátiť na orgánpríslušný na výkon dozoru (Samosprávny kraj alebo Ministerstvo zdravotníctva SR) a následnemôžete voči zdravotníckemu pracovníkovi (lekárovi) iniciovať aj disciplinárne konanie. Táto možnosťvšak prichádza do úvahy len vtedy, ak v žiadosti poukazujete na „iné rozhodnutie ošetrujúcehozdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služiebsúvisiacich s jej poskytovaním.“

Napokon, krajnou možnosťou môže byť uplatnenie trestnoprávnych prostriedkov nápravy, kde savynára možnosť podať trestné oznámenie - z dôvodu naplnenia znakov skutkovej podstaty trestnéhočinu „ublíženie na zdraví.“ Podľa § 158 Trestného zákona, kto inému z nedbanlivosti (nevyžaduje sateda úmyselné konanie) ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu mu z jehozamestnania, povolania alebo funkcie alebo uloženú mu podľa zákona (čo sa teda presne vzťahuje ajna osobu vykonávajúcu zdravotnícke povolanie, napr. ak lekár poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcumu zo zákona – napr. poskytovať zdravotnú starostlivosť správne), môže sa potrestať odňatímslobody až na 1 rok.

Podľa § 157 Tr. zák., pokiaľ niekto inému z nedbanlivosti spôsobí ťažkú ujmu na zdraví (t.j. vážnaporucha zdravia alebo vážne ochorenie ako napr. poškodenie dôležitého orgánu, porucha zdraviatrvajúca dlhší čas, strata alebo podstatné zníženie pracovnej spôsobilosti a pod., čo však z Vamiopísanej skutkovej situácie je ťažké vyvodiť), potrestá sa odňatím slobody v rozmedzí od 6 mesiacovdo 2 rokov. V prípade, ak sa takéhoto konania dopustí závažnejším spôsobom konania (napr. lekár)
alebo na chránenej osobe (napr. chorá osoba, osoba vyššieho veku, odkázaná osoba...), potrestá saodňatím slobody na 1 až 5 rokov.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook