Prehliadka v novom zamestnaní a THC | Medicínske právo
              

Otázka


Prehliadka v novom zamestnaní a THC

 | 4.9.2017

Otázka:

Dobrý deň, pred nedávnom som nastúpil do nového zamestnania administratívneho charakteru a bolo mi povedané, že musím absolvovať lekársku prehliadku s odobratím moču. Môže ma zamestnavateľ prepustiť ak by sa v mojej vzorke našli stopy THC aj keď už marihuanu nefajčím a jedná sa len o metabolit keďže predtým som fajčil pravidelne? Môj výkon v práci resp. spôsobilosť na jej výkon to predsa nijako neovplyvní. ĎakujemOdpoveď:

Dobrý deň. podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmenea doplnení niektorých zákonov je zamestnanec povinný podrobiť sa lekárskym preventívnymprehliadkam vo vzťahu k práci. Súčasťou preventívnej prehliadky je aj odber moču.Taktiež zamestnanec je povinný nepožívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropnélátky na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľa a v pracovnom čase aj mimo týchtopracovísk a priestorov, nenastupovať pod ich vplyvom do práce, teda z toho vyplýva, že mimopracovného času je to dovolené.Zamestnanec je povinný sa podrobiť vyšetreniu, ktoré vykonáva zamestnávateľ alebo príslušnýorgán štátnej správy aby zistil, či zamestnanec nie je pod vplyvom alkoholu, omamných látokalebo psychotropných látok; okruh zamestnancov zamestnávateľa a iných osôb oprávnenýchdať zamestnancovi pokyn, aby sa podrobil vyšetreniu, uvedie zamestnávateľ v pracovnomporiadku alebo vo vnútornom predpise.
Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z taxatívne stanovených dôvodov. Tietodôvody sú vymedzené v § 63 Zákonníka práce. Zamestnávateľ by v súlade s platnou právnouúpravou bol oprávnený dať zamestnancovi výpoveď ak nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľapožiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpiseV prípade ak zamestnanec nepožíva omamné látky a psychotropné látky počas pracovného času,teda v zamestnaní alebo nepríde do zamestnanie už pod vplyvom týchto látok, zamestnávateľnie je oprávnený dať výpoveď takému zamestnancovi.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook