Čiastočný invalidný dôchodok | Medicínske právo
              

Otázka


Čiastočný invalidný dôchodok

 | 15.9.2017

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či by mi mohol byť priznaný čiastočný invalidný dôchodok. Mám chronické ochorenie pankreasu, odstránenú maternicu, hyperfunkciu štítnej žľazy, osteoporózu a chorobu pečene ľahšieho stupňa. Ak áno, ako mám postupovať pri vybavovaní? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň, v danom prípade je potrebné vychádzať zo zákona č. 461/2003 Z. z.o sociálnom poistení. Podľa vyššie spomenutého zákona má poistenec nárok na invalidnýdôchodok, ak sa stal invalidný, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 zákona o sociálnom poistení  a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobnýdôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Poistenec je invalidný, ak predlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viacako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je takýzdravotný stav, ktorý spôsobuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a ktorý mápodľa poznatkov lekárskej vedy trvať dlhšie ako jeden rok. Pokles schopnosti vykonávaťzárobkovú činnosť sa posudzuje porovnaním telesnej schopnosti, duševnej schopnosti azmyslovej schopnosti poistenca s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a telesnejschopnosti, duševnej schopnosti a zmyslovej schopnosti zdravej fyzickej osoby.

Pri posudzovanípoklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa neprihliada na zdravotné postihnutia, ktoré boli zohľadnené na nárok na invalidný výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu. Pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa posudzuje na základe lekárskych správ a údajov zo zdravotnej dokumentácie zdravotníckeho zariadenia a zhodnotenia liečby s určením diagnostického záveru, stabilizácie ochorenia, jeho ďalšieho vývoja, ďalšej liečbya taktiež komplexných funkčných vyšetrení a ich záverov, pričom sa prihliada na zostávajúcuschopnosť vykonávať zárobkovú činnosť, zostávajúcu schopnosť prípravy na povolanie, možnosti poskytnutia pracovnej rehabilitácie alebo rekvalifikácie.

V danom prípade je potrebné informovať obvodného lekára, aby vyplnil žiadosť o invalidný dôchodok. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je uvedená v prílohe č. 4 zákona o sociálnom poistení. Miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí. Jednotlivé percentuálne miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť sa nesčítavajú.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook