Práva a povinnosti rodinných príslušníkov | Medicínske právo
              

Otázka


Práva a povinnosti rodinných príslušníkov

 | 15.5.2017 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, ak náš rodinný príslušník bol akútne prijatý na psychiatrické oddelenie a je v zdravotnom stave, kedy za seba nemôže rozhodovať, aké práva a povinnosti máme my ako rodinný príslušníci? Sestra je mladá 22 ročná a je to prvý krát, čo naša rodina tomuto čelí. Chceme presne vedieť, čo jej je, ako ju liečia, ako ju chcú liečiť atď. Zatiaľ dostávame informácie veľmi všeobecné, neúplné a vždy od niekoho iného. Nemocnicu som už vyzval emailom k náprave. ĎakujemOdpoveď:

Podľa čl. 4 zákona 36/2005 Z. z. o rodine majú všetci členovia rodiny povinnosť vzájomne si pomáhať a podľa svojich schopností a možností zabezpečovať zvyšovanie hmotnej a kultúrnej úrovne rodiny.

Pre takéto prípady, §233 Civilného mimosporového poriadku stanovuje možnosť podať návrh na obmedzenie spôsobilosti na právne úkony. Ak súd o takomto obmedzení rozhodne, zároveň určí aj opatrovníka, ktorý by ďalej vykonával ako zákonný zástupca všetky nevyhnutné úkony.

Pokiaľ ide o Vašu informovanosť, budeme vychádzať z ustanovení zák. č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. „Podľa uvedeného zákona ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti, osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila, alebo jej zákonného zástupca, opatrovníka, poručníka a pod. “

Poučovaná osoba má samozrejme právo klásť otázky, na ktoré je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný odpovedať. 

Zákon ďalej uvádza, že informovaný súhlas dáva osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas.

Tu treba mať na pamäti, že informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

§11 ods. 9 písm. b) a c) ustanovujú že: Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu a informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --