Podanie sťažnosti | Medicínske právo
              

Otázka


Podanie sťažnosti

Libor Šalata
 | 29.12.2016 | komentárov: 1

Otázka:

Dobrý deň, v predchádzajúcich odpovediach som sa dozvedela o podaní sťažnosti na Komoru sestier. A tento krok aj zvažujem urobiť, keďže ide o zanedbanie zdarvotnej starostlivosti s následkom smrti. Chcem Vás požiadať o radu, keďžee som sa dočítala aj na iných portáloch, že úradníci veľmi radi odmietajú sťažnosti "z dôvodu nesprávnosti" resp., že nespĺňa náležistosti sťažnosti... Podľa Vás, mám sa pokúsiť napísať sťažnosť sama, alebo nestrácať čas a dať ju napísať právnikovi? Prípadne, ak ju budem písať sama, na čo určite netreba v sťaznosti zabudnúť. Ďakujem pekne za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň, v tomto prípade, t.j. v prípade zanedbania zdravotnej starostlivosti s následkom smrti, sa vynárajú dve možnosti riešenia tejto situácie.

Tou prvou je (podľa zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou) možnosť obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Podľa zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti má osoba, ktorá sa domnieva, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne, alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti bolo nesprávne, právo požiadať Úrad pre dohľad o vykonanie dohľadu. Písomná žiadosť adresovaná Úradu musí obsahovať identifikačné údaje osoby (žiadateľa), identifikačné údaje príbuzného, identifikačné údaje poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, skutkové opísanie veci/situácie a napokon dátum a podpis žiadateľa.

Druhou možnosťou je podať sťažnosť, resp. iniciovať disciplinárne konanie voči zdravotnej sestre. V tomto prípade musíme v prvom rade vychádzať z ustanovení zákona č. 578/2004 o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, kde je uvedené, že medzi orgány Komory (okrem iných aj  Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek) patrí kontrolný výbor komory. Ten je príslušný rozhodovať o sťažnostiach a v prípade ich opodstatnenosti podá návrh na začatie disciplinárneho konania za disciplinárne previnenie člena komory (zdravotnej sestry).

Pokiaľ ide o zákon o sťažnostiach (zákon č. 9/2010), v ňom sú uvedené základné a nevyhnutné náležitosti, ktoré musí sťažovateľ v sťažnosti uviesť. Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu sťažovateľa. Ďalej musí byť čitateľná a zrozumiteľná, musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky sťažovateľ poukazuje, čoho sa v sťažnosti domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná (môže byť podaná aj ústne a sťažovateľ dokonca môže požiadať o utajenie svojej totožnosti). Ak sťažnosť neobsahuje vyššie uvedeným údaje  alebo ak chýbajú informácie potrebné na jej prešetrenie, orgán príslušný na jej vybavenie (t.j. kontrolný výbor komory) sťažovateľa písomne vyzve, aby sťažnosť v určenej lehote doplnil, pričom ho poučí, že inak sťažnosť odloží.

Zákon o sťažnostiach tiež ustanovuje, že podanie (sťažnosť) sa posudzuje vždy podľa svojho obsahu, t.j. podľa toho, čo je v ňom uvedené, t.z. nie podľa formy (napríklad ak by aj nebolo označené ako sťažnosť). Veľmi dôležité je ustanovenie, ktoré hovorí, že podanie sťažnosti sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by sťažovateľovi spôsobili akúkoľvek ujmu. Z toho teda vyplýva, že osobe (sťažovateľovi) v súvislosti s podaním sťažnosti nehrozí žiadna ujma a nemusí sa teda báť sťažnosť podať.  

Podrobnejšie informácie o podávaní sťažnosti, o lehote na jej vybavenie, o prijímaní sťažnosti, o povinnosti sťažovateľa poskytnúť súčinnosť, resp. spolupracovať, o prešetrovaní sťažnosti, o oznámení výsledku jej prešetrenia alebo o opakovanej sťažnosti nájdete v už spomínanom zákone č. 9/2010 o sťažnostiach. 


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


eva telarova

(1.6.2017)
preco nam zrusili ambulanciu po doktorke tomasovicovej my s manzelom sme chori a nemame kam ist to mame chodit chori do prace platit zdravotne a starostlivost nikde to sa len na slovensku moze stat