Mám právo vedieť, v akom zariadení je mama umiestnená? | Medicínske právo
              

Otázka


Mám právo vedieť, v akom zariadení je mama umiestnená?

Jana Bajužík Böszörményi
 | 7.12.2015

Otázka:

Dobrý deň,

moja matka bola umiestnená  v ústavnom zariadení na podnet brata, ktorý mi  odmieta oznámiť adresu. S bratom nemám blízky vzťah, pretože ovplyvnil správanie a konanie matky v neprospech mňa. Prosím informáciu, či mne ako príbuznému je ošetrujúci lekár oprávnený oznámiť adresu zariadenia, kde bola mama umiestnená. Ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku. Ide o problematiku, ktorá sa týka povinnej mlčanlivosti zdravotníckych pracovníkov. Zdravotnícki pracovníci sú povinní dodržiavať povinnú mlčanlivosť, ktorú upravuje zákon o poskytovateľoch (zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Povinná mlčanlivosť zaväzuje všetkých zdravotníckych pracovníkov a vzťahuje sa na všetky skutočnosti, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s výkonom svojho povolania (§80 ods. 2 zákona o poskytovateľoch). Môže byť „prelomená“ v prípade, ak

  • pacient alebo jeho zákonný zástupca súhlasí
  • je zdravotnícky pracovník pozbavený mlčanlivosti príslušným orgánom
  • je v zákone stanovená výnimka, podľa ktorej sa poskytnutie informácií za porušenie mlčanlivosti nepovažuje

Povinná mlčanlivosť chráni poskytovanie informácií o zdravotnom stave pred ich sprístupnením aj voči manželovi/manželke, deťom či iným blízkym osobám. To spôsobuje praktické problémy, najmä v prípade, ak osoba nemôže udeliť súhlas s informovaním príbuzných, pretože to jej stav neumožňuje. Aj preto názor na poskytovanie informácií o hospitalizácii tej a tej osoby zdravotníckymi pracovníkmi príbuzným nie je jednoznačný. Väčšina právnikov sa však prikláňa k názoru, že poskytnutie informácie v rozsahu – osoba je alebo nie je hospitalizovaná – nie jeporušením povinnej mlčanlivosti, i keď i tu záleží na kontexte.  Optimálne by však bolo, ak by zákon o poskytovateľoch vyslovene stanovoval, že poskytnutie informácie o hospitalizácii osoby, ktorá nie je v stave o hospitalizácii informovať resp. vyjadriť súhlas, je jednou zo zákonných výnimiek,  to znamená nie je porušením povinnej mlčanlivosti.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook