Prepustenie zo zariadenia pred ukončením liečby | Medicínske právo
              

Otázka


Prepustenie zo zariadenia pred ukončením liečby

Jana Bajužík Böszörményi
 | 11.12.2015 | komentárov: 0

Otázka:

Pred pár dňami som bola prepustená z ústavnej liečby v zariadení Predná hora, kde som sa liečila z drogovej závislosti. Prepustená som bola pred ukončením liečby z údajného porušenia liečebného režimu. Je možnosť, aby som sa voči tomu bránila a žiadala prešetrenie a návrat do liečby? Ak áno, čo mám robiť?Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Pacient prijatý do ústavnej starostlivosti je v právnom vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, vo Vašom prípade je poskytovateľom – špecializované ústavné zdravotnícke zariadenie, ktorý vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Tá okrem dohôd pri poskytovaní všeobecnej zdravotnej starostlivosti nemusí byť písomná. Preto práva a povinnosti subjektov v tomto vzťahu väčšinou vyplývajú zo zákona. V ústavných zdravotníckych zariadeniach je však zvyčajne starostlivosť organizovaná určitými pravidlami – vnútorným organizačným poriadkom, pričom sa od pacienta očakáva, že tieto pravidlá (dodržiavanie stanoveného liečebného režimu, poriadku, pokoja...) bude dodržiavať, a to aj vo vlastnom záujme.   

Staršia právna úprava, zákon č. 277/1994 Z.z. o zdravotnej starostlivosti v ust. § 3 písm. b) explicitne stanovovala pacientom povinnosť dodržiavať liečebný režim určený lekárom. Ak pacient závažným spôsobom, najmä svojím správaním a nedodržiavaním pokynov lekára porušoval liečebný režim, mohlo zdravotnícke zariadenie od dohody o poskytovaní starostlivosti odstúpiť.

Dnes upravuje postup pri odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti „novší“ zákon o zdravotnej starostlivosti (zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Ten v ust. §12 ods. 9 stanovuje, že pacient môže od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odstúpiť bez uvedenia dôvodu. Poskytovateľ môže od dohody odstúpiť len ak prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie alebo ak osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotnú starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu.[1] Odstúpenie od dohody musí byť písomné, pričom ide o kogentnú právnu úpravu tj. iné dôvody odstúpenia od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti si poskytovateľ „uplatniť“ nemôže.  Ak teda nejde o prípad súdom nariadenej liečby a chcete dať postup zariadenia „prešetriť“, obráťte sa orgán, ktorý vydal poskytovateľovi povolenie, v tomto prípade by to malo byť Ministerstvo zdravotníctva SR.

Na záver je ale potrebné dodať, že napriek tomu, že poskytovateľ nemôže odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti len z toho dôvodu, že pacient porušil liečebný režim, môže mať porušovanie liečebného režimu pacientom takéto následky:

  1. Poskytovateľ môže argumentovať tým, že v dôsledku správania pacienta je osobný vzťah taký, že to zdravotníckym pracovníkom neumožňuje objektívne hodnotiť jeho zdravotný stav
  2. Tiež platí, že  pri potvrdzovaní dočasnej pracovnej neschopnosti ošetrujúci lekár určuje osobe liečebný režim a jeho nedodržanie je sankcionované vylúčením nároku na výplatu nemocenského odo dňa porušenia liečebného režimu určeného lekárom
  3. Okrem toho zákon o zdravotnom poistení (zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) stanovuje, že ak sa poistencovi - pacientovi poskytne starostlivosť preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky, je povinný uhradiť príslušnej zdravotnej poisťovni zdravotnú starostlivosť.


[1] Ak by išlo o výkony umelého prerušenia tehotenstva, asistovanú reprodukciu alebo sterilizáciu, je možné od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odstúpiť aj z dôvodu uplatnenia výhrady vo svedomí.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --