Súkromie | Medicínske právo
              

Otázka


Súkromie

Jana Bajužík Böszörményi
 | 15.7.2014

Otázka:

Počas hospitalizácie manžela sa zdravotná sestra úmyselne dostala k jeho dokumentácii zo zvedavosti. Môže to zneužiť,  a preto ma zaujíma, aký postoj mám k tomu zaujať. Ďakujem.Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

V súlade s ust. §80 ods. 2  zákona  o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti)  je každý zdravotnícky pracovník povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania. Niekedy sa táto povinnosť označuje ako aj lekárske tajomstvo, i keď sa vzťahuje na všetkých zdravotníckych pracovníkov (a teda v súlade so zákonom o poskytovateľoch, aj na sestry).

Mlčanlivosťou sú chránené  predovšetkým informácie zaznamenané v zdravotnej dokumentácii, ale neobmedzuje sa len na ne. Ako je uvedené aj vyššie, týka sa všetkých skutočností, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania ( napr. aj  informácie o rodinných vzťahoch, nemanželskom dieťati, sexuálnom partnerovi., orientácii...).

Povinná mlčanlivosť vyplýva z ochrany pacientovho súkromia, ktorú garantuje Ústava SR, medzinárodné dohovory upravujúce ochranu ľudských práv  (Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd , Dohovor o ľudských právach a biomedicíne ), zákon o zdravotnej starostlivosti, Občiansky zákonník a ďalšie právne predpisy.

Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia (Ministerstvo zdravotníctva alebo vyšší územný celok), a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov.

Povinnosť zachovávania mlčanlivosti  sa však  nepovažuje za porušenú

•    pri postúpení zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi zdravotnú starostlivosť
•    v ďalších prípadoch ustanovených v osobitných predpisoch; tj. v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej „zákon o zdravotnej starostlivosti“).  Ten okrem iného upravuje poskytovanie a sprístupňovanie údajov  zo zdravotnej dokumentácie, určuje okruh oprávnených subjektov na nahliadanie do zdravotnej dokumentácie  a rozsah, v akom sa s údajmi so zdravotnej dokumentácie môžu oboznamovať

Ďalej platí, že  v súlade s ust. §80 ods. 5 zákona o poskytovateľoch sa povinná mlčanlivosť neporuší ani informovaním


•    zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
•    členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva tento zákon.

A teda pri stanovení rozsahu poskytnutých informácií o zdravotnom stave pacienta inému zdravotníckemu pracovníkovi a domnievam sa, že aj pri oboznamovaní  sa zdravotníckeho pracovníka s údajmi o zdravotnom stave  pacienta z dokumentácie (okrem vyššie uvedených prípadov) platí podmienka, že rozsah poskytovanej informácie (oboznámenia) nepresahuje rámec informácií, ktoré zdravotnícky pracovník nevyhnutne potrebuje na riadne plnenie úloh pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Do dokumentácie by nemal nahliadať, ak tak nečiní pri plnení úloh, ktoré sú v súlade s jeho pracovnou náplňou.

Ak by teda došlo k porušeniu mlčanlivosti zo strany zdravotníckeho pracovníka – sestry, je možné vyvodiť rôzne druhy právnych následkov.

1)    V prípade neoprávneného oboznámenia sa a zneužitia údajov zo zdravotnej dokumentácie môže sestra naplniť skutkovú podstatu trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa §374 ods. 1, písm. b) Trestného zákona „Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejní, osobné údaje o inom získané v súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnania alebo funkcie, a tým poruší všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovenú povinnosť, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok“ prípadne dokonca kvalifikovanú skutkovú podstatu, pokiaľ by tak spôsobila vážnu ujmu na právach dotknutej osoby (napr. poškodenie povesti ...) alebo konala závažnejším spôsobom (informácie by boli zverejnené napríklad v televízii).

2)    Okrem toho je možné sankcionovať takéto konanie administratívnoprávnymi sankciami, a to jednak disciplinárne (pokiaľ je členkou Komory sestier a pôrodných asistentiek, a to pokutou až do výšky do 1 659 eur za prvé porušenie, podmienečné vylúčenie z komory až na dva roky za opakované porušenie až po vylúčenie z komory, ak člen komory porušil povinnosť, za ktorú bol podmienečne vylúčený). Disciplinárne konanie môže byť iniciované aj podnetom zo strany pacienta adresovanú príslušnej komore. Nie je vylúčené ani uloženie pokuty podľa zákona č. 122/2013 Z.z.  o ochrane osobných údajov, a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý by ale znášal najskôr poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (nie priamo zdravotnícky pracovník). 

3)V občianskoprávnej rovine môže porušenie mlčanlivosti spôsobiť zásah do osobnostných práv pacienta. Pacient vtedy môže v závislosti od toho, či ešte zásah do jeho práv trvá, závažnosti a intenzity zásahu žiadať upustenie od takýchto zásahov, odstránenie následkov takýchto zásahov a primerané zadosťučinenie napr. ospravedlnenie až po náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Pokiaľ by mu bola zásahom do práva na ochranu osobnosti spôsobená škoda, môže žiadať jej náhradu v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook