Nesprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacientovi | Medicínske právo
              

Otázka


Nesprístupnenie zdravotnej dokumentácie pacientovi

Zoltán Nagy
 | 24.3.2014

Otázka:

Dobrý deň. Minulý rok, začiatkom decembra, som bol u mojej očnej v Nitre,ktorá mi spravila prehliadku a objednala mi aj dioptrické šošovky, za to som zaplatil 20eur. Keďže som sa presťahoval do Bratislavy, tak som sa rozhodol ze si očné šošovky zaobstarám v optike v Bratislave, po mojej pracovnej dobe. Keďže som nevedel moje údaje o očných šošovkách, tak som telefonicky kontaktoval moju očnú lekárku, tá mi ale tieto údaje odmietla dat. Povedala ze si pre šošovky k nej môžem kedykoľvek príťt. Keďže by som si musel brať dovolenku z práce, tak som jej povedal že to nieje možné z mojej strany,  no aj tak mi povedala ze mi tie údaje nedá. Ma na toto právo? Vopred ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Za podmienok ustanovených zákonom č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon“) má každý právo na informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu.

Informácie o zdravotnom stave osoby sú súčasťou zdravotnej dokumentácie, za ktorú sa považuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby a o poskytovanej zdravotnej starostlivosti tejto osobe. V nadväznosti na uvedené, podľa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. c) zdravotná dokumentácia obsahuje údaje o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a všetkých ďalších súvisiacich okolnostiach so zdravotným stavom osoby.

Na základe citovanej právnej úpravy považujeme za nepochybné, že údaje, ktoré sú výsledkom vyšetrenia špecializovaného lekára (napr. očný lekár) sú súčasťou zdravotnej dokumentácie pacienta.

Lekár (presnejšie, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti), ktorý vedie zdravotnú dokumentáciu, je povinný sprístupniť obsah dokumentácie v celom rozsahu osobe, ktorej sa predmetná zdravotná dokumentácia týka. Podľa ustanovenia § 25 ods. 1 zákona v spojení s ustanovením § 24 ods. 4 písm. e) zákona sa tieto údaje sprístupňujú:

a)    formou nahliadania s možnosťou vyhotoviť si na mieste výpisky alebo kópie dokumentácie. Za podmienok uvedených v zákone môže nahliadnutie do vlastnej zdravotnej dokumentácie odmietnuť  jedine poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v špecializovanom odbore psychiatria alebo klinická psychológia.

b)    osobe, ktorej sa dokumentácia týka  je poskytovateľ povinný jej údaje zo zdravotnej dokumentácie poskytnúť na základe písomného vyžiadania formou výpisu. Písomný výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje napr. opis vývoja zdravotného stavu, prehľad o doterajšej liečbe a ďalšie potrebné údaje podľa ustanovenia § 24 ods. 1 zákona.

Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že ako oprávnená osoba máte právo na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, a preto je konkrétny lekár povinný sprístupniť Vám požadované informácie, napr. o vašich kontaktných šošovkách. Na druhej strane zákon výslovne upravuje formu takéhoto sprístupnenia. Touto formou je spomenuté nahliadanie a zhotovovanie si výpiskov a kópii dokumentácie na mieste. Druhou možnosťou je doručiť lekárovi písomnévyžiadanie výpisu zo zdravotnej dokumentácie, v ktorom špecifikujete poskytnutie ktorých údajov vyžadujete. Výpis je lekár povinný vyhotoviť a doručiť opravenému žiadateľovi.

Podotýkame, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti nie je zo zákona povinný sprístupniť údaje zo zdravotnej dokumentácie prostredníctvom telefónu, ak to nebolo dohodnuté v dohode o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá je základom právneho vzťahu medzi poskytovateľom a pacientom

Máme za to, že neoprávneným odmietnutím sprístupnenia zdravotnej dokumentácie lekár porušuje zákon, a preto by takéto odmietnutie mohlo byť predmetom sťažnosti adresovanej samotnému poskytovateľovu zdravotnej starostlivosti a v prípade jeho negatívneho stanoviska aj príslušnému samosprávnemu kraju. V konečnom dôsledku môže podľa ustanovenia § 25 ods. 4 zákona o sprístupnení dokumentácie rozhodovať súd.

Záverom zdôrazňujeme, že jedným z elementárnych práv pacienta je právo na výber lekára, a preto máte vždy možnosť rozhodnúť sa pre zmenu poskytovateľa, a to odstúpením od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a uzavretím dohody s iným poskytovateľom.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook