Preradenie k inému lekárovi | Medicínske právo
              

Otázka


Preradenie k inému lekárovi

Daniela Diheneščíková
 | 4.3.2014 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň! Poďme hneď in medias res. Chodím zhruba každého pol roka k špecialistovi na priebežné lekárske kontroly môjho zdravotného stavu (kvôli závažnej chronickej chorobe som t. c. i na invalidnom dôchodku, zvažuje sa výmena orgánu). Pri telefonickom objednávaní u sestry v ambulancii a určení ďalšieho možného voľného termínu mojej návštevy u predmetného odborníka mi bolo sestrou rázne a aj prekvapene tlmočené, že prečo volám k nej, keď už patrím k inému doktorovi, samozrejme, tej istej odbornosti, a že to mám napísane predsa v papieroch (v tých spred pol roka však nič také spomenuté nie je !!!). Nepíšem Vám kvôli samotnému aktu preradenia mojej osoby k inému diagnostikovi. Prekvapuje ma však prístup inkriminovaného pracoviska k mojej maličkosti. Ak predchádzajúci lekár mal toho veľa, nad rámec zvládnutia pre jedného vedecky zaangažovaného doktora, tak jednoznačne chápem organizačne kroky nemocnice - zriadenie druhej podobnej ambulancie a preradenie časti pacientov k novej ambulantnej sile. Nechápem však to, že pri tejto dosť dôležitej zmene pre pacienta, tento nebol so situáciou oboznámený, uzrozumený, a nedal k žiadnej zmene preradenia odobrenie ci súhlas, nakoľko informácia bola podaná len post factum. Šťastie je, ale neviem pre koho, že to nebolo už post mortem. Chcel by som vedieť, ci ma v tejto oblasti pacient nejaké relevantne pravá, resp. existuje zakotvená nutnosť jeho oboznámenia o zmene poprípade súhlase so zmenou a prechodom k inému lekárovi ? Veď ak sa za pol roka niečo v nemocnici a v ambulanciách pomenilo, tak ja predsa o tom nemôžem vedieť, keďže v tom ústave nerobím. Navyše neštandardný prístup k informovaniu pacienta formou, aká bola zvolená, je tak trochu dehonestujúci účastníkov kauzy - sestru, doktora, pacienta a čo ja viem koho ešte. Toto som si teda nezaslúžil. Som z toho konšternovaný i znechutený, bez nálady, ale snáď to prežijem. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za Vaše odborne zdravotnicko -právnické stanovisko.Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme za Vami položenú otázku v našej poradni. V situácii, ktorú popisujete je zrejmé, že došlo k zlyhaniu v komunikácii medzi lekárom a pacientom.

Z právneho hľadiska zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o zdravotnej starostlivosti“) v ustanovení § 12 upravuje právny vzťah medzi lekárom a pacientom, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tento vzťah vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú pacient uzatvorí s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Podľa § 12 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti od  dohody môže poskytovateľ odstúpiť z dvoch dôvodov:

  • osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytovať, alebo k jej zákonnému zástupcovi nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu
  • druhým dôvodom je odstúpenie od dohody, ak by jej uzatvorením lekár prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie.

Predpokladáme, že vo Vašom prípade lekár odstúpil od dohody pravdepodobne z druhého uvedeného dôvodu. Ustanovenie § 12 ods. 9, druhá veta zákona o zdravotnej starostlivosti ďalej stanovuje formu odstúpenia od dohody (cit.) „Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu.“  Podľa toho, čo uvádzate, forma odstúpenia od dohody nebola dodržaná.

Ďalšie práva pacientovi vyplývajú z prílohy č. 4 zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o poskytovateľoch“), ktorým je Etický kódex zdravotníckeho pracovníka. V tejto prílohe sú uvedené, okrem iných aj tieto všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka:

  • Stavovskou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním dôstojnosti ľudského jedinca.
  • Zdravotnícky pracovník pomáha pacientom uplatňovať právo slobodného výberu zdravotníckeho pracovníka.
  • Zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne. Zdravotnícky pracovník rešpektuje pacienta ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami i povinnosťami vrátane zodpovednosti za svoje zdravie.

Ako vidno z vyššie uvedených povinností na strane lekára a ďalších zdravotníckych pracovníkov a na druhej strane práv pacienta vyplývajúcich z týchto povinnosti, konanie lekára vo Vami popisovanom prípade nebolo profesionálne a nebolo ani v súlade so zákonom. V súlade s § 12 ods. 9 zákona o zdravotnej starostlivosti písomné odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti má význam najmä pre samotné určenie okamihu zániku vzťahu medzi lekárom a pacientom. Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zaniká prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo písomné oznámenie o odstúpení od dohody doručené druhej zmluvnej strane. Oznámenie odstúpenia od dohody ale bolo delegované na sestru, ktorá Vás len oboznámila s danou informáciou ako faktom. K zániku právneho vzťahu medzi Vami a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, preto podľa nášho názoru, nedošlo zákonom predpísaným spôsobom.

Ako budete v tomto prípade postupovať je len na Vašom uvážení. Je zrejmé (možno aj z reakcie sestry, ktorá asi je  pri takom objeme pacientov vyťažená), že dôvodom pre „preradenie“ k inému lekárovi bude neúnosné pracovné zaťaženie.

Je na Vás, či
  • akceptujete existujúci stav a budete navštevovať iného lekára (špecialistu), s ktorým vlastne uzavriete dohodu konkludentne
  • vyberiete si slobodne iného lekára (pacient má právo na výber poskytovateľa),
alebo ak máte záujem danú vec riešiť inštitucionálnou cestou, do úvahy prichádza podanie podnetu na Odbor sociálnych veci a zdravotníctva príslušného samosprávneho kraja, ktorý preverí tieto skutočnosti.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --