Sťaženie spoločenského uplatnenia | Medicínske právo
              

Otázka


Sťaženie spoločenského uplatnenia

Zoltán Nagy
 | 7.2.2014

Otázka:

Dobrý deň, bola mi spôsobená škoda na zdraví a chcela by som sa domáhať náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia. Viem, že toto je možné až keď bude môj zdravotný stav možné považovať za ustálený. Kedy ale nastáva okamih keď zdravotný stav možno považovať za ustálený? Ako dlho mám čakať? Ďakujem vopred za odpoveď.Odpoveď:

Inštitút sťaženie spoločenského uplatnenia je jednou z foriem náhrady nemajetkovej ujmy na zdraví poškodeného. Právne upravený je v § 444 Občianskeho zákonníka a v zákone č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ustanovenie § 444 Občianskeho zákonníka explicitne stanovuje, že sa jednorazovo odškodňujú vytrpené bolesti a sťaženie spoločenského uplatnenia poškodeného. Účelom je poskytnúť poškodenému dostatočné peňažné zadosťučinenie (satisfakciu).

Sťaženie spoločenského uplatnenia vzniká v čase prejavenia sa konkrétneho rozsahu nepriaznivých následkov pre budúci život poškodeného. Nepriaznivé následky spočívajú v trvalých zmenách zdravotného stavu a v znemožnení spoločenskej sebarealizácie v porovnaní so stavom pred úrazom.

Okamih ustálenia zdravotného stavu je dôležitý najmä pre určenie existencie sťaženia uplatnenia sa v bežnom živote a pre vypracovanie lekárskeho posudku. Podľa § 8 ods. 4 zákona č. 437/2004 Z.z. sa lekársky posudok vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený.

 Zdravotný stav poškodeného je možné považovať za ustálený, ak sa po liečbe ustáli do tej miery, že je zjavné či a v akom rozsahu ku sťaženiu uplatnenia v živote a v spoločnosti došlo. V okamihu ustálenia zdravotného stavu môže lekár vyhotoviť lekárky posudok podľa § 7 a nasl. zákona č. 437/2004 Z.z.. V lekárskom posudku lekár ohodnotí vzniknuté sťaženie spoločenského uplatnenia bodmi, z ktorých sa potom vypočíta konkrétna suma ako náhrada za sťaženie uplatnenia. Spôsob výpočtu výšky náhrady je upravený v § 5 spomenutého zákona.

Z uvedeného teda vyplýva, že sťaženie spoločenského uplatnenia je možné konštatovať až po určitom čase, ktorý uplynie od udalosti pri ktorej došlo k poškodeniu zdravia. Je zrejmé, že konkrétny moment ustálenia zdravotného stavu nie je možné určiť všeobecne, pretože moment ustálenia sa líši v každom individuálnom prípade, a to v závislosti od druhu a rozsahu poškodenia, od zdravotného stavu jedinca, atď. Domnievam sa, že najvhodnejšie bude prediskutovať túto otázku s Vaším vyšetrujúcim lekárom.

V praxi sa lekársky posudok vypracováva obvykle až po uplynutí jedného roka od vzniku ujmy na zdraví, teda až v dobe ustálenia zdravotného stavu. Vypracovaním lekárskeho posudku vzniká poškodenému nárok na náhradu sťaženia spoločenského uplatnenia.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook