Prehliadky u pracovného lekára | Medicínske právo
              

Otázka


Prehliadky u pracovného lekára

Lenka Mizeráková
 | 7.1.2014 | komentárov: 1

Otázka:

V akom intervale by sa mali absolvovať prehliadky u pracovného lekára?

Odpoveď:

Podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci § 6 ods. 1 písm. q) zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch s prihliadnutím na charakter práce a na pracovné podmienky na pracovisku, ako aj vtedy, ak o to zamestnanec požiada.

Podľa § 30 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu zamestnávateľ povinný zabezpečiť pre zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do  kategórie  3 alebo 4 (rizikové práce) alebo prácu, u ktorej sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť podľa osobitných predpisov (práca v noci, práca mladistvého – podľa Zákonníka práce a ďalej podľa všeobecne  záväzných právnych predpisov- práca vodičov, SBS, práca vo výškach, práca v nízkotlakových kotolniach, práca s ručnými motorovými reťazovými pílami a pod.).

Podľa § 30 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú

a) pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pred začatím výkonu práce fyzickej osoby -podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby,
b) v súvislosti s výkonom práce,
c) pred zmenou pracovného zaradenia,
d) pri skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu alebo pri skončení výkonu práce fyzickej osoby -podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, zo zdravotných dôvodov,
e) po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak o to zamestnanec požiada.

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci sa vykonávajú: a) jedenkrát za dva roky u zamestnanca a u fyzickej osoby -podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do tretej kategórie (§ 31 ods.4), b) jedenkrát za rok u zamestnanca a u fyzickej osoby -podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, ak vykonávajú práce zaradené do štvrtej kategórie(§ 31 ods. 5), a u pracovníka kategórie A (Príloha č. 1 časť A bod 39 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 345/2006 Z. z.)
Úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva môže nariadiť zamestnávateľovi a fyzickej osobe -podnikateľovi, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vykonanie mimoriadnej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci, ak sa výrazne zmenia faktory práce a pracovného prostredia alebo riziko, alebo ak dôjde k závažným zmenám zdravotného stavu zamestnancov alebo fyzickej osoby -podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vo vzťahu k vykonávanej práci.
Zákonník práce zákon č. 311/2001 Z. z. ustanovuje periodicitu preventívnych prehliadok pri nočnej práci podľa § 98 ods. 3 písm. b): pravidelne podľa potreby, najmenej raz za rok. Ďalej sa stretáme s ustanovením § 176 ods.1 písm. b), ktoré upravuje lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci – mladistvého zamestnanca: pravidelne, podľa potreby najmenej raz za rok, ak osobitný predpis neustanovuje inak.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Jozef

(28.3.2016)
Dobrý,chcel by som sa opýtať ohľadom povinných zdravotných prehliadok sbs či platnosť predchádzajúcej prehľadný konci v ten daný dátum alebo je tam lehota od dátumu poslednej prehliadky ďakujem.
.