Dočasná pracovná neschopnosť | Medicínske právo
              

Otázka


Dočasná pracovná neschopnosť

Jana Bajužík Böszörményi
 | 20.12.2013

Otázka:

V prípade, že sa jedná o profesionálneho vojaka, ktorého zdravotný stav nezodpovedá spôsobilosti k výkonu štátnej služby je povinný zo zákona o štátnej službe zúčastniť sa odborného vyšetrenia a následne prieskumného konania.  Ale pred prieskumnú komisiu vojaka -pacienta nedostanem, pretože k prieskumnému konaniu musí byť vojak - pacient práceneschopný a pretože chce zotrvať  v armáde bez ohľadu na zdravotný stav, odmietne vystavenie práceneschopnosti.  Ako postupovať, aby mohlo byt prieskumné konanie zrealizované?
Ďakujem.Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

V súlade s Vami spomínaným §84 ods. 2 písm. 2  zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov môže byť prieskumné konanie iniciované na návrh vedúceho služobného úradu alebo veliteľa, ak dočasná neschopnosť vykonávať štátnu službu trvá nepretržite 6 mesiacov, v odôvodnených prípadoch aj pred uplynutím tejto doby.  Z ustanovení teda vyplýva, že predpokladom pre posúdenie zdravotnej spôsobilosti pacienta - vojaka vykonávať štátnu službu je dočasná neschopnosť pacienta – vojaka vykonávať štátnu službu.

Dočasná neschopnosť  vojaka sa preukazuje potvrdením o dočasnej neschopnosti, ktorá je podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, zdravotným výkonom na účely sociálneho zabezpečenia, ktorý sa uhrádza z verejného zdravotného poistenia.  Pravdou je, že v právnych predpisoch regulujúcich výkon štátnej služby profesionálnych vojakov (predpis č. 346/2005 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov) ani sociálne zabezpečenie vojakov (predpis č. 328/2002 Z. z. zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) nie je konkrétne upravený postup pri „vypisovaní neschopnosti“, rovnako je to momentálne aj u nevojakov. Tento stav by u nevojakov mala zmeniť novela zákona 578/2004 Z.z., ktorá je momentálne v legislatívnom procese.

Napriek vyššie uvedenému sme toho názoru, že rozhodnutie o dočasnej neschopnosti pacienta/ vojaka vykonávať štátnu službu je odborným rozhodnutím lekára  (v prípade vojaka predpokladám, že ide o poskytovateľa určeného služobným úradom), pre ktoré sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby. Ošetrujúci lekár teda pacienta vyšetrí  a na tomto základe  uzná dočasnú neschopnosť vojaka vykonávať štátnu službu pre chorobu prípadne úraz.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook