Psychiatrické vyšetrenie zamestnanca | Medicínske právo
              

Otázka


Psychiatrické vyšetrenie zamestnanca

Jana Breburdová
 | 18.12.2013 | komentárov: 3

Otázka:

Dobrý večer, chcem sa opýtať, či a za akých okolností má vedúci pracovník právo žiadať od podriadeného psychiatrické vyšetrenie. Mám na mysli hlavne pri povolaniach ako sú policajt, vojak, lekár a pod. Ďakujem.Odpoveď:

Dobrý deň,
ďakujeme za otázku.

Poskytovanie psychiatrickej starostlivosti, konkrétne možnosť ovplyvniť rozhodnutie osoby navštíviť psychiatrickú ambulanciu a podrobiť sa vyšetreniu psychiatrom, je pomerne často diskutovanou témou. Dôvodom zväčša bývajú zložité situácie, ku ktorým dochádza v oblasti medziľudských vzťahov a susedského spolunažívania. Ide o prípady, kedy blízke okolie danej osoby, na základe jej správania a zo strachu o ňu samotnú a jej zdravie, ako aj o zdravie a majetok iných osôb, uvažuje o jej psychickom stave a spôsobilosti. V súlade s platnou právnou úpravou SR je však psychiatrické vyšetrenie osoby vykonávané v súlade s princípom dobrovoľnosti. To znamená, že pokiaľ osoba nebola súdnym rozhodnutím pozbavená spôsobilosti na právne úkony, nikoho nemožno donútiť podrobiť sa psychiatrickému vyšetreniu (s výnimkou súdneho príkazu). Ani zamestnávateľ či vedúci pracovník teda nemôže zamestnanca legitímne prinútiť, aby takéto vyšetrenie podstúpil.

Od vyššie uvedeného všeobecného princípu môžeme do istej miery odlíšiť posúdenie psychickej spôsobilosti, ktorá sa vyžaduje pri vstupe do pracovného pomeru a pre výkon niektorých povolaní. Podľa § 41 Zákonníka práce: Ak osobitný právny predpis vyžaduje na výkon práce zdravotnú spôsobilosť na prácu, psychickú spôsobilosť na prácu alebo iný predpoklad, zamestnávateľ môže uzatvoriť pracovnú zmluvu len s fyzickou osobou zdravotne spôsobilou alebo psychicky spôsobilou na túto prácu alebo s fyzickou osobou, ktorá spĺňa iný predpoklad.
Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že oprávnenie zamestnávateľa požadovať pre výkon konkrétneho povolania určitý stupeň duševnej spôsobilosti, ako aj povinnosť uchádzača o zamestnanie podrobiť sa vyšetreniu psychickej spôsobilosti za účelom výberového konania, musia vyplývať z osobitného právneho predpisu, tzn. z ustanovení osobitného zákona alebo iného všeobecne záväzného právneho predpisu.

Štátnozamestnanecké vzťahy, akými sú aj výkon povolania príslušníka Policajného zboru SR či príslušníka armády SR, sa primárne riadia zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a osobitnými zákonmi (delegovaná pôsobnosť Zákonníka práce). V zmysle § 16 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa v rámci výberového konania okrem iného vykonáva previerka psychickej spôsobilosti občana, na základe ktorej sa rozhodne o splnení resp. nesplnení podmienok prijatia do štátnej služby. Previerka sa vykonáva psychodiagnostickým vyšetrením, ktoré vykonáva psychológ spĺňajúci podmienky na vykonávanie psychologickej činnosti. Zároveň však ustanovenie § 119 zákona zakotvuje medzi základné povinnosti profesionálneho vojaka povinnosť podrobiť sa lekárskemu a psychologickému vyšetreniu na zistenie alebo potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby. Z uvedeného vyplýva možnosť nadriadeného vyžadovať od profesionálneho vojaka vo výkone služby podrobenie sa psychologickému vyšetreniu aj počas trvania štátnozamestnaneckého pomeru, teda nie len pred jeho vznikom.

Obdobne zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v ustanovení § 14 ustanovuje ako jednu z podmienok prijatia do služobného pomeru zdravotnú, telesnú a duševnú spôsobilosť občana SR na výkon služby. Duševná spôsobilosť v prijímacom konaní sa posudzuje psychologickým vyšetrením občana, ktoré vykonáva služobný psychológ. Okrem toho možno občana podrobiť aj psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti. Medzi základné povinnosti policajta podľa ust. § 48 ods. 3 písm. s) patrí aj povinnosť podrobiť sa lekárskej prehliadke, prieskumnému konaniu alebo psychologickému vyšetreniu na zistenie zdravotnej a duševnej spôsobilosti na výkon štátnej služby.

V spomínaných prípadoch však ide o povinnosť zamestnanca alebo potenciálneho zamestnanca, resp. žiadateľa o prijatie do štátnej služby, absolvovať posúdenie psychickej spôsobilosti prostredníctvom psychologického vyšetrenia.

Máme však zato, že bez toho, aby povinnosť zamestnanca vyplývala z právnych predpisov (prípadne pracovnej zmluvy, kolektívnej zmluvy), nemôže byť zamestnanec  k prehliadke bezdôvodne nútený. Netreba zabúdať ani nato,  že aj na právne vzťahy pri výkone štátnej služby sa vzťahujú ustanovenia o rovnakom zaobchádzaní zákona č. 365/ 2004 Z.z. zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých predpisov (antidiskriminačný zákon), na ktorý  spomínané predpisy priamo odkazujú.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


Zuzana Zoláková

(10.1.2014)
Dobrý deň. Sľubovanú odpoveď nájdete pod týmto odkazom: http://www.pravo-medicina.sk/poradna?question_id=354&PHPSESSID=cd2e88ceecb1231faa4709a14d989d9a. Ospravedlňte prosím neskoršie zverejnenie kvôli dovolenkám a drobným technickým problémom ho nebolo možné realizovať skôr. Za pochopenie ďakujeme.

Zuzana Zoláková - Komora pre medicínske právo - MEDIUS

(20.12.2013)
Dobrý deň pán Vavro, Vašu otázku sme zaradili do poradne. Odpoveď bude zverejnená do 10 dní. Zatiaľ prajem všetko dobré.

milanvavro

(18.12.2013)
V pripade,ze sa jedna o profesionalneho vojaka,ktoreho zdravotny stav nezodpoveda sposobilosti k vykonu statnej sluzby jepovinny zo zakona o pstatnej sluzby,zucastnit sa odborneho vystrenia a nasledne prieskumnemu konaniu.Ale pred prieskumnu komisiu vojaka-pacienta nedostanem,pretoze k prieskumnemu konaniu musi byt vojak-pacient praceneschopny a pretoze chce zotrvat v armade bez ohladu na zdravotny stav,odmietne vystavenie praceneschopnosti.Ako postupovat,aby mohlo byt prieskumne konanie zrealizovane?
Dakujem