Výhrada vo svedomí | Medicínske právo
              

Otázka


Výhrada vo svedomí

Tomáš Pázmány
 | 27.11.2013

Otázka:

Žiadala som od môjho pôrodníka potrat (som len 3. týždeň tehotná). Lekár to odmietol urobiť s odôvodnením, že on "to nerobí". Ide predsa o mňa a môj život, a nie o lekára... Mohol tak konať, keď som sa rozhodla nechať si vziať dieťa?Odpoveď:

Dobrý deň. Ďakujeme za Vašu otázku.

Podľa ustanovenia § 11 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) má každý právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Avšak, je potrebné si uvedomiť, že uvedené zákonné konštatovanie neplatí bezvýhradne, a teda, že osobe žiadajúcej o zdravotnú starostlivosť (vo Vašom prípade o vykonanie umelého prerušenia tehotenstva) bude táto zdravotná starostlivosť za každých okolností aj poskytnutá. Samotné vykonávanie umelého prerušenia tehotenstva totižto vyvoláva viacero kontroverzných etických či morálnych problémov. To platí tak na strane pacienta, ako aj na strane zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zákrok vykonať.

Určité vyváženie etickej spornosti sa premieta do možnosti zdravotníckeho pracovníka, ktorý má daný zdravotný výkon realizovať, uplatniť si tzv. výhradu vo svedomí. Ustanovenie § 12 ods. 2 písm. c) zákona o zdravotnej starostlivosti upravuje prípad, kedy môže poskytovateľ odmietnuť návrh na uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodu, že poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať. Podľa ustanovenia § 12 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti  tak môže spraviť,  ak ide o umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu. Možnosť uplatniť si výhradu vo svedomí je upravená tiež v Etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka, ktorý tvorí prílohu č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z.z. a  v čl. 7 Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

Z toho pohľadu, hoci ľudsky chápeme Vašu situáciu, tak Váš pôrodník len využil oprávnenie, ktoré mu platná legislatíva dáva. Odpoveď na Vašu otázku teda bude kladná, to znamená, že pôrodník mohol konať tak, ako konal. Určitou možnosťou ako riešiť odmietnutie poskytovateľom, je podať sťažnosť na príslušný samosprávny kraj, ktorý v zmysle ustanovenia § 12 ods. 5 zákona o zdravotnej starostlivosti preverí dôvody na strane poskytovateľa, pre ktoré odmietol návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a bezodkladne určí, ktorý iný poskytovateľ s Vami uzatvorí takúto dohodu. Avšak, takýto postup by bol vo Vašej situácii, pravdepodobne, nevyhovujúci.

Preto Vám odporúčame požiadať Vášho pôrodníka o odporučenie iného gynekológa, ktorý by zákrok mohol vykonať, resp. obrátiť sa priamo so žiadosťou o vykonanie umelého prerušenia tehotenstva na iného gynekológa/oddelenie. Z Vašej strany je však potrebné pamätať si, že v zmysle ustanovení zákona SNR č. 73/1986 Zb.  o umelom prerušení tehotenstva máte právo žiadať o takýto zákrok, len ak tehotenstvo nepresahuje 12 týždňov. Podľa § 4 ods. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 74/1986 Zb. , ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č.73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva sa trvanie tehotenstva ráta v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej menštruácie.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook