Biomedicínsky výskum | Medicínske právo
              

Otázka


Biomedicínsky výskum

Jana Bajužík Böszörményi
 | 10.12.2013

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa informovať ohľadom náhrady škody pri biomedicínskom výskume. Má účastník právo na náhradu škody v prípade napr. testovania liekov? Ďakujem.Odpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku.

Náhrada škody účastníkovi výskumu napr. pri testovaní liekov je komplexnou otázkou, nakoľko účastník vstupuje do testovania dobrovoľne na základe svojho informovaného súhlasu (po poučení), a to napriek hroziacim rizikám.

Účastník výskumu musí vždy s účasťou na výskume udeliť písomný súhlas, pričom jeho udeleniu musí predchádzať poučenie o zákonom určených skutočnostiach. V súlade s ustanoveniami § 27 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o zdravotnej starostlivosti") musí byť účastník poučený aj o  rizikách, ktoré možno predpokladať, a očakávanom prínose tohto výskumu; podstate, rozsahu a trvaní všetkých výkonov a postupov spojených s účasťou na tomto výskume, najmä takých, ktoré opisujú záťaž a riziká, ktoré možno predpokladať, iných preventívnych, diagnostických a liečebných postupoch, ktoré sú k dispozícii; opatreniach určených na riešenie nežiaducich fyzických alebo psychických reakcií, ktoré by sa mohli vyskytnúť u účastníka výskumu v súvislosti s týmto výskumom, alebo na riešenie otázok účastníkov výskumu, ktoré by mohli vzniknúť v jeho priebehu, opatreniach na zabezpečenie primeranej kompenzácie v prípade poškodenia zdravia účastníka výskumu v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume.
To značí, že účastník výskumu má byť vopred informovaný o hroziacich rizikách aj opatreniach na zabezpečenie kompenzácie v prípade poškodenia zdravia, preto pre vyvodenie konkrétnych záverov je potrebné poznať obsah poučenia.

Ďalším aspektom  je určenie, o akú škodu a aký druh zodpovednosti sa jedná, a  taktiež určenie subjektu, ktorý za škodu zodpovedá a subjektu, ktorý má poskytnúť "kompenzáciu" aj s ohľadom nato, že každý poskytovateľ (realizátor skúšania) má podľa zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnosť uzatvoriť poistenie pre prípad spôsobenia škody na zdraví.

V neposlednom rade je potrebné pripomenúť ustanovenia Občianskeho zákonníka týkajúce sa premlčania nárokov zo zodpovednosti za škodu, ktoré sa premlčia za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá. Preto, v prípade, ak sa rozhodnete uplatniť si nárok na náhradu škody na zdraví, je potrebné dôkladne zvážiť schopnosť preukázať protiprávnosť konania na strane škodcu, keďže (predpokladáme), že o možných rizikách bol účastník informovaný a rovnako je potrebné posúdiť, či nárok nie je premlčaný, a teda sa už nemožno domáhať svojich práv súdnou cestou.

Pre náročnosť problematiky je preto vhodné obrátiť sa na právnika s konkrétnymi informáciami, na základe ktorých bude možné určiť ďalší postup.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook