Poskytnutie údajov o o druhu zdravotného postihnutia zamestnávateľovi pre úrad práce | Medicínske právo
              

Otázka


Poskytnutie údajov o o druhu zdravotného postihnutia zamestnávateľovi pre úrad práce

Veronika Miková
 | 22.11.2013

Otázka:

Dobrý deň. Ako má postupovať zamestnávateľ, ktorý zamestnáva invalidných občanov a potrebuje informáciu o druhu zdravotného postihnutia jednotlivých zamestnancov, a to pre účely získania príspevku na pracovného asistenta, ktorý bude invalidom pomáhať v pracovných činnostiach. Úradu práce nepostačuje potvrdenie odborného lekára (z názvu a odbornosti ako i pečiatky je zrejmé o aký druh zdravotného postihnutia ide),že zdravotný stav si vyžaduje potrebu pracovného asistenta, ale úrad vyžaduje údaje o konkrétnom druhu zdravotného postihnutia (§59 zákona č. 5/2004 Z.z. v zmysle novely zákona platnej od 1.5.2013). U niektorých zamestnancov by to bolo až veľmi konkrétne (psychické postihnutie a pod.). Dokonca chcú priniesť posudok zo Sociálnej poisťovne, kde sú uvedené všetky diagnózy. Pritom žiadosť posudzujú zamestnanci úradu, ktorý nie sú lekári. Ďakujem za pomoc.Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Riešenie tohto problému sa nachádza vo viacerých zákonoch. Podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (o službách zamestnanosti) súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnutím, charakteristika pracovnej činnosti, ktorú zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba vykonáva na pracovnom mieste a rozsah pracovného času, zdôvodnenie potreby pracovného asistenta a charakteristika a rozsah pracovnej činnosti pracovného asistenta. Úradu práce teda nepostačuje informácia o druhu zdravotného postihnutia, ale potrebný je aj údaj o percentuálnej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Túto percentuálnu mieru posudzuje podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení príslušný posudkový lekár sociálneho poistenia. (viď. § 153 zákona o sociálnom poistení). Domnievame sa, že práve nevyhnutnosť tohto údaja je dôvodom, prečo úrad práce požaduje posudok zo Sociálnej poisťovne. Podľa § 24 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o zdravotnej starostlivosti) je poskytovateľ povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania, príslušnému orgánu na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti. § 18 zákona o zdravotnej starostlivosti stanovuje povinnosť mlčanlivosti každému, komu sa poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa tohto zákona, a tiež povinnosť zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu. Sme preto toho názoru, že postup úradu práce, za predpokladu, že sú splnené tieto zákonné limity, je v súlade so zákonom.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook