zdravotná karta | Medicínske právo
              

Otázka


zdravotná karta

Jana Bajužík Böszörményi
 | 22.11.2013

Otázka:

Dobrý deň, poprosím Vás o informáciu, ako mám postupovať v prípade, že mi zdravotná sestra oznámi, že zdravotná karta sa stratila. Jedna sa o kartu môjho syna, ktorý je narodený v roku 1983. Po skončení strednej školy odišiel študovať do SRN, zdravotne poistenie mu do 26 roku platila Slovenská republika na Slovensku. Po skončení vysokej školy nastúpil v SRN do trvalého pracovného pomeru a súčasne bol odhlásený zo zdravotného poistenia na Slovensku a prihlásený v SRN.
Túto skutočnosť som oznámila aj obvodnému lekárovi a ten mi oznámil, že kartu si nechá a v prípade potreby mi ju odovzdá. V súčasnosti je už iný obvodný lekár a karta je stratená. Syn na Slovensku nebol najmenej 10 rokov na žiadnom vyšetrení.  Čo s tým môžeme robiť,  keď v súčasnosti jeho lekár v SRN tú kartu potrebuje?  Ďakujem s pozdravom ZastkováOdpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Zdravotná dokumentácia pacienta je súborom údajov o osobe pacienta, ktorá má pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zásadnú rolu. Zdravotnú dokumentáciu (alebo aj „zdravotnú kartu“) v súlade s §19 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) vedie ako celok všeobecný lekár.* Jeho povinnosťou je ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania (§22 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti). Poskytovateľ – všeobecný lekár má uchovávať  dokumentáciu 20 rokov po smrti osoby (§22 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti).

Podľa Vašich informácií, došlo k zmene poskytovateľa zdravotnej starostlivosti za poskytovateľa v Nemecku. Štandardne, má podľa zákona po odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pôvodný poskytovateľ povinnosť preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu (originál alebo kópiu) novému poskytovateľovi, a to do siedmich dní od jej vyžiadania (§23 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti). K odovzdaniu dokumentácie, podľa toho, čo uvádzate, nedošlo, pričom originál ostal u pôvodného poskytovateľa- obvodného lekára. Bohužiaľ nespomínate, akým spôsobom došlo k výmene obvodného lekára** na Slovensku. Existuje tu niekoľko možností, pričom platná právna úprava pamätá na nakladanie so zdravotnou dokumentáciou v nasledovných prípadoch.

V situácii, že došlo k zrušeniu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia napr. ak, o to požiadal samotný lekár prípadne mohol byť takto sankcionovaný, je povinný bezodkladne umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie do úschovy lekárovi samosprávneho kraja (§23 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti).  Druhá možnosť je, že došlo k zániku platnosti licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo zániku platnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia napr. ak lekár zomrel prípadne odišiel do dôchodku a zdravotnícke zariadenie zaniklo. Vtedy je  každá osoba, ktorá má prístup k zdravotnej dokumentácii, povinná

a) bezodkladne o tejto skutočnosti informovať lekára príslušného samosprávneho kraja, dohodnúť s ním postup pri prevzatí zdravotnej dokumentácie a bezodkladne umožniť lekárovi príslušného samosprávneho kraja jej prevzatie do úschovy,

b) ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to až do jej prevzatia lekárom samosprávneho kraja. (§23 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti).

Existuje ešte posledná možnosť, že zdravotnícke zariadenie nezaniklo, ale lekára v zdravotníckom zariadení (právnickej osobe) nahradil iný lekár, ľudovo povedané, prevzal jeho zazmluvnených pacientov. Vtedy nedochádza k odstúpeniu od dohody o poskytovaní ZS, a teda k zmene poskytovateľa u pacienta len k výmene lekára v zdravotníckom zariadení (právnickej osobe), pričom nový lekár preberá dokumentáciu spolu s pacientmi.

Váš prípad je ale špecifický tým, že poskytovateľ podľa všetkého uchovával dokumentáciu Vášho syna, aj keď nebol už jeho pacientom bez toho, aby bol odovzdaný originál dokumentácie alebo odovzdaná či len vyhotovená jej kópia. Aj napriek tomu sa na základe analógie domnievam, že mal lekár postupovať podľa ustanovení §23 ods. 3 zákona o zdravotnej starostlivosti a ako každá osoba, ktorá má prístup k dokumentácii ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu a odovzdať ju lekárovi samosprávneho kraja, i keď mu túto povinnosť zákon priamo neukladá.

Pre Vás z  vyššie uvedeného vyplýva, že by ste sa v tejto veci mali obrátiť na príslušný odbor zdravotníctva VÚC a preveriť, či dokumentáciu Vášho syna nemajú v úschove.  Ak by tomu tak nebolo, tak môžete zvážiť podanie sťažnosti na poskytovateľa na odbor zdravotníctva samosprávneho kraja pre nesplnenie povinnosti podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.  V každom prípade pri takomto vývoji mám bohužiaľ zato, že už nie je žiaden spôsob, ako ešte získať prístup k údajom o zdravotnom stave Vášho syna.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

*   Všeobecný lekár je buď pediater alebo tzv. praktický lekár, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť dospelým.

** Obvodný lekár, ako uvádzate, je všeobecný lekár, ktorému je pridelený „zdravotný obvod“, a teda zoznam ulíc, zoznam obcí alebo popisných čísel, ktoré spadajú pod daného lekára. Osobám  s prechodným alebo trvalým pobytom v tomto obvode, nesmie obvodný lekár odmietnuť uzavretie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  z dôvodu, že by prekročil únosné pracovné zaťaženie alebo inak – musí ich „zobrať do starostlivosti“.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook