Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie partnerom | Medicínske právo
              

Otázka


Nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie partnerom

Tomáš Pázmány
 | 2.11.2013

Otázka:

Moja priateľka zomrela , prišlo jej zle. Na druhý deň som za ňou prišiel a oznámili mi, že zomrela. Príčinu mi nikto poriadne nevysvetlil, ale pravdu povediac ani som to veľmi nevnímal. Žili sme spolu tri roky v spoločnej domácnosti. Chcem sa spýtať, či mám právo nahliadnuť do jej zdravotnej dokumentácie.Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Odpoveď na Vašu situáciu možno nájsť, predovšetkým, v zákone č. 576/2004 Z. z. Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorý upravuje dve formy oboznamovania sa s údajmi zo zdravotnej dokumentácie, a to: 1) poskytovanie a 2) sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Vo Vašej situácii sú relevantnými ustanovenia § 25 Zákona, upravujúce sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie. Po smrti pacienta sú na sprístupnenie údajov z jeho zdravotnej dokumentácie, podľa § 25 ods. 1, písm. b) veta pred bodkočiarkou Zákona, oprávnené taxatívne vymedzené osoby. Konkrétne, jeho manžel, manželka, dieťa, rodič alebo ich zákonný zástupca. Len ak takýchto osôb niet, zákon dáva možnosť k sprístupneniu údajov pacienta aj pre plnoletú osobu, ktorá s ním žila v čase smrti v domácnosti, blízkej osobe alebo ich zákonnému zástupcovi.

Čo sa rozumie tým, že osoba žila s pacientom v jednej domácnosti možno nájsť v § 115 Občianskeho zákonníka. V súlade s týmto ustanovením domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhradzujú náklady na svoje potreby. Tu však chceme upozorniť na to, že na takéto bezprostredné sprístupnenie máte ako osoba, ktorá žila s pacientom v jednej (spoločnej) domácnosti nárok len za predpokladu, že niet osôb, ktoré sme vymedzili vyššie. Ak také osoby sú, možným riešením Vašej situácie bude, v zmysle § 25 ods. 1, písm. c) Zákona, požiadať o udelenie plnomocenstva niektorou z týchto osôb, v ktorom by Vás splnomocnila na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie Vašej priateľky. Podotýkame, že podpis na takomto plnomocenstve musí byť osvedčený.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook