Nútená detencia | Medicínske právo
              

Otázka


Nútená detencia

Terézia Hišemová
 | 30.10.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Manžel trpí schizofréniou, stav sa mu za posledný rok výrazne zhoršil. Môžeme ho dať do nemocnice aj bez jeho súhlasu? Hospitalizáciu odmieta a ja už takto ďalej nevládzem.Odpoveď:

Dobrý deň,

odporučila by som Vám nútenú hospitalizáciu (detenciu) Vášho manžela. Nútená liečba má prísne zákonné obmedzenie, čo vyplýva zo znenia čl. 17 ods.6 Ústavy SR, podľa ktorého  zákon ustanoví, v ktorých prípadoch možno prevziať osobu do ústavnej zdravotníckej starostlivosti alebo ju v nej držať bez jej súhlasu. Takéto opatrenie sa musí do 24 hodín oznámiť súdu, ktorý o tomto umiestnení rozhodne do piatich dní.

Konkrétne podmienky upravuje zákon č. 576/2004 Z.z., o zdravotnej starostlivosti, ktorý v §6 ods. 9 upravuje, kedy sa k poskytnutiu zdravotnej starostlivosti nevyžaduje  informovaný súhlas.

A to v prípade:
a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,
b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu
c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
d) ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

Na Váš prípad sa teda v prípade nútenej detencie aplikuje ustanovenie §6 ods.9 písm. d).

Ak dôjde k prevzatiu, ústav zdravotníckej starostlivosti je povinný túto skutočnosť oznámiť do 24 hodín súdu. Súd, v ktorého obvode je nemocnica (zariadenie, ústav), začne konanie o prípustnosti prevzatia. Súd vykoná dôkazy a vypočuje Vášho manžela aj jeho ošetrujúceho lekára. Do piatich dní od kedy došlo k umiestneniu Vášho manžela do nemocnice, súd uznesením rozhodne, či k tomuto prevzatiu došlo zo zákonných dôvodov. Ak súd vysloví, že prevzatie Vášho manžela bolo v súlade so zákonom, súd pokračuje v konaní o vyslovenie prípustnosti aj jeho ďalšieho držania. Kvôli zisťovaniu zdravotného stavu Vášho manžela bude súdom ustanovený znalec. Následne rozsudok bude vyhlásený do troch mesiacov od výroku prípustnosti prevzatia do ústavu, súd rozhodne, či ďalšie držanie je prípustné a na akú dobu. Účinnosť tohto rozsudku zanikne uplynutím jedného roka, ak súd neurčil kratšiu dobu. Trovy tohto konania platí štát, neplatí však trovy právneho zastúpenia.

Ak  nechcete tento postup opakovať stále, keď bude nutné Vášho manžela vziať do nemocnice a on to bude odmietať, navrhla by som Vám podať návrh  na  pozbavenie prípadne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony na súd.  K takému to návrhu je potrebne pripojiť posudok od lekára – psychiatra.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --