Mlčanlivosť pri vizite | Medicínske právo
              

Otázka


Mlčanlivosť pri vizite

Jana Bajužík Böszörményi
 | 27.10.2013

Otázka:

Je v súlade so zákonom, keď lekár pri vizite vlastne oznamuje moju diagnózu a iné osobné údaje spolupacientom (plus mám na posteli záznam o teplote)?Odpoveď:

Dobrý deň.

Jednou zo základných právnych povinností zdravotníckych pracovníkov je povinná mlčanlivosť. V našom právnom poriadku je upravená v zákone č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a predovšetkým v zákone č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obsahom povinnosti mlčanlivosti sú aj osobné údaje, anamnestické údaje, priebeh ochorenia, vykonané diagnostické a liečebné výkony, vykonané diagnostické a liečebné výkony, ich výsledky, všetky údaje, ktoré pacient alebo jeho zákonný zástupca oznámi lekárovi, a tiež výsledky pitvy, a teda údaje, ktoré sa, tak povediac, „riešia“ aj na vizite.

Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pacienta zbaviť len pacient (alebo jeho zákonný zástupca) prípadne orgán príslušný na vydanie povolenia (napr. samosprávny kraj), a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov. Forma, akou zbaviť zdravotníckeho pracovníka mlčanlivosti, nie je zákonom stanovená. Prípustná je forma ústna, písomná, ale aj konkludentná forma. Vtedy pacient nevyjadrí svoju vôľu výslovne ale možno ju identifikovať napríklad z gesta ako napríklad pokývanie hlavou, podanie ruky ap. Pre zabezpečenie právnej istoty je však optimálnou formou zbavenia mlčanlivosti forma písomná.

Na základe vyššie uvedeného sa domnievame, že vo Vami  uvedenom prípade (i keď nemáme presnejšie informácie) je podstatné vziať do úvahy aj to, či pacient bol oboznámený so spôsobom, ako prebieha vizita, zaznamenávaním údajov o teplote na posteli a či nevyjadril svoj súhlas (pozbavenie mlčanlivosti) konkludentnou formou. V každom prípade táto prax pri vizitách je, pokiaľ ide o ochranu osobných údajov a zachovávanie povinnej mlčanlivosti, diskutabilná, ak nie priamo porušením zákonnej povinnosti.
Konkrétne, Vo Vašej situácii sa ako najrýchlejšie riešenie javí požiadať zdravotníckych pracovníkov, aby zachovávali mlčanlivosť o Vašom zdravotnom stave pred spolupacientmi (i keď by to malo byť samozrejmé) prípadne adresovať písomnú žiadosť o nápravu vedeniu nemocnice.
 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook