Zľava v stomatológii | Medicínske právo
              

Otázka


Zľava v stomatológii

Zoltán Nagy
 | 18.10.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Môj zubný lekár mi nasadil mostík (o dva stupne svetlejšie zuby). Samozrejme som reklamovala. Keď mi ho dával dole, zlomil mi jeden zub. Samozrejme mi povedal, že mi tam dá čap. Súhlasíla som. Po nejakom čase mi dal druhý mostík (už správna farba). Ten čap mi vydržal 1 rok. Tak sa mi zlomil, musel mi dávať znovu mostík dole. Postupne mi vyťahal všetky zuby. Súhlasila som. Teraz mi robí protézu a pýta 90 eur. Že vraj tak stojí nová protéza. Mne sa to zdá nespravodlivé, keďže mi najprv dal svetlejšie zuby, tak mi zlomil zub, musel mi dávať čap, ten čap mi nevydržal len rok. Mám za takúto službičku platiť peniaze, alebo mi patrí nejaká zľava? ďakujemOdpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Z právneho pohľadu opäť veľmi zaujímavá a zároveň komplexná otázka. Kľúčový aspekt tkvie v skutočnosti, či možno konkrétnu činnosť zubára vnímať z pohľadu zmluvy o dielo, ktorú upravuje Občiansky zákonník (ďalej ako „OZ“).

V právnej praxi panujú rozdielne názory. Buď tie, ktoré sa k zmluve o dielo prikláňajú (napr. Fekete) a na druhej strane aj tie, ktoré s aplikáciou zmluvy o dielo v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nesúhlasia (napr. Doležal).

Predmetom zmluvy o dielo sa v praxi rozumie výsledok určitej pracovnej činnosti, materiálny alebo nematerálny (teda dielom by mohla byť aj napr. oprava chrupu). Ako uvádza Fekete, za zmluvu o dielo sa považuje vždy zmluva o vyhotovení zubnej protézy . Ďalším znakom zmluvy o dielo je to, že za prácu na diele prináleží zubárovi odmena. Posledným, a treba povedať že pre túto otázku najspornejším, znakom zmluvy o dielo je fakt, že zhotoviteľ (t.j. zubár) vykonáva dielo na vlastné nebezpečenstvo. Toto nebezpečenstvo, resp. riziko za zničenie diela znáša zhotoviteľ až do dokončenia a odovzdania diela.

A tu sa dostávame k podstate Vášho problému. Po vykonaní diela - aplikované na tento prípad - po dokončení daného dentálneho zákroku, by mal zubár niesť zodpovednosť za vady. Za vady diela v zásade zodpovedá zhotoviteľ (zubár). V zmysle § 508 Občianskeho zákonníka ste povinná na vzniknuté vady zubára upozorniť. Vady, ktoré popisujete vo svojej otázku budú  pravdepodobne spadať do zákonnej klasifikácie vád, ktoré robia dielo neupotrebiteľnými, teda vady spôsobujúce, že dielo nemožno ďalej používať. Vzhľadom na špecifickosť vzťahu lekár – pacient, ak má „dielo“ takúto vadu, máte podľa môjho názoru nasledovné možnosti:

a) dohoda so zubárom – vytknúť zubárovi všetky vady diela, ako napr. vypadnutie mostíka, atď. a odvolať sa na § 507 ods. 1 OZ, ktorý Vás oprávňuje na požadovanie zľavy z ceny, resp. opravy. Čo sa týka trvania záručnej lehoty, domnievam sa, že platí 24 mesačná záručná lehota, v ktorej si je možné u zhotoviteľa uplatniť nároky z vád (per analogiam § 646 ods. 1 OZ).

b) zmena zubára – zákon o zdravotnej starostlivosti v § 11 ods. 6 zakotvuje jedno zo základných pacientskych práv: „Každý má právo na výber poskytovateľa“.  Toto právo má, s určitými zákonnými výnimkami každý pacient a teda rozhodnúť sa pre zmenu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (t.j. lekára) sa môžete v zásade kedykoľvek, bez nutnosti uvádzať dôvod tohto rozhodnutia. Z toho vyplýva, že vo Vašej situácii by možno bolo vhodné zvážiť aj zmenu konkrétneho zubára.

c) podnet na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou – v prípade, ak sa rozhodnete zmeniť svojho doterajšieho zubára, a zároveň sa domnievate, že Vám tento zubár neposkytoval zdravotnú starostlivosť správne, môžete podať podnet na prešetrenie na ÚDZS. Písomný podnet na Úrad pre dohľad musí obsahovať: identifikačné údaje osoby ktorá žiadosť podáva, identifikačné údaje o poskytovateľovi, problém, resp. opis spornej situácie a samozrejme nakoniec dátum a podpis. Bližšie informácie môžete nájsť aj na webovom sídle úradu: http://www.udzs-sk.sk/.

Ďalej sa domnievam, že do úvahy prichádza aj zodpovednosť zubára za škodu, ktorú spôsobil nesprávnym postupom pri výkone konkrétneho lekárskeho zákroku (napr. zlomený zub, nesprávne zvolená farba koruniek, atď). Avšak dokázanie zodpovednosti za škodu je predmetom občianskeho súdneho konania, ktoré začne súd na základe žaloby poškodeného a v ktorom musíte ako žalobca dokázať porušenie zubárovej povinnosti postupovať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti správne (lege artis), škodu na zdraví, ktorá Vám týmto vznikla a príčinnú súvislosť medzi nimi. Príprava tohto návrhu na súd je pomerne zložitá právna záležitosť, a preto odporúčam obrátiť sa na služby advokáta. Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --