Premlčanie nároku na odškodnenie | Medicínske právo
              

Otázka


Premlčanie nároku na odškodnenie

Veronika Miková
 | 28.9.2013

Otázka:

Dobrý deň. Ešte ako dieťaťu mi lekár amputoval palec s tým, že mi neskôr povedali, že tento zákrok nebol potrebný. Kvôli tomu som musel v detstve absolvovať niekoľko bolestivých operácií. Mám ešte možnosť žiadať náhradu? Odškodnenie?Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku. Je škoda, že nevieme viac podrobností. Náhrada škody sa spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Pri náhradách škody plynú dva druhy lehôt (tzv. subjektívna a objektívna lehota). V zmysle § 106  tohto zákona právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom, kto za ňu zodpovedá (subjektívna lehota). Ďalej sú upravené objektívne lehoty. Vo všeobecnosti platí, že najneskoršie sa právo na náhradu škody premlčí za tri roky, a ak ide o škodu spôsobenú úmyselne, za desať rokov odo dňa, keď došlo k udalosti, z ktorej škoda vznikla; to neplatí, ak ide o škodu na zdraví.

Keďže sa škoda na zdraví môže prejaviť až s odstupom času aj po uplynutí troch resp. desiatich rokov, je pre uplatnenie Vášho práva na náhradu škody  rozhodujúce len to, kedy ste sa dozvedeli o škode a o tom kto za ňu zodpovedá tj. kedy ste sa dozvedeli, že Vám palec „nemali amputovať“. Od tohto dňa po uplynutí dvoch rokov je Vaše právo na náhradu škody premlčané. Ak by ste si svoje právo uplatnili aj napriek premlčaniu, platí, že  v zmysle § 100 ods. 1 OZ súd na premlčanie prihliadne len na námietku žalovaného. To znamená, že ak by  žalovaný nevzniesol námietku premlčania, súd by Vám právo na náhradu škody mohol priznať, aj keď by bolo premlčané.

Uplatnenie Vášho práva súdnou cestou, nechávame na Vaše zváženie. Do úvahy treba brať aj skutočnosť, že dôkazné bremeno v tejto situácii nesie žalobca, ktorý musí preukázať porušenie povinnosti, spôsobenú škodu a príčinnú súvislosť. Vzhľadom na časový odstup to môže byť veľmi náročné.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook