Výmaz zo zdravotnej dokumentácie | Medicínske právo
              

Otázka


Výmaz zo zdravotnej dokumentácie

Veronika Miková
 | 13.9.2013

Otázka:

Je možné na žiadosť pacienta vymazať údaje zo zdravotnej dokumentácie pacienta?Odpoveď:

Vedenie zdravotnej dokumentácie je upravené v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon). Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe. Vedenie zdravotnej dokumentácie je podľa zákona získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov špecifikovaných v zákone. Tieto údaje slúžia jednak všeobecnému lekárovi ale môžu slúžiť aj ďalším osobám napr. súdnemu znalcovi alebo lekárovi špecialistovi a podobne. Z hľadiska účelu zdravotnej dokumentácie preto nie je možné údaje z nej vymazať. Podľa zákona za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu. Zápis v zdravotnej dokumentácii musí byť pravdivý a čitateľný. Oprava zápisu v zdravotnej dokumentácii sa vykonáva novým zápisom, ktorý obsahuje dátum opravy, znenie opravy zápisu a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý opravu vykonal. Opravu zápisu môže vykonať len zdravotnícky pracovník, ktorý vykonal pôvodný zápis; pôvodný zápis musí zostať čitateľný.
Zmena zápisu je vylúčená aj v prípade ak ide o zdravotnú dokumentáciu vedenú v elektronickej forme, kde zákon hovorí o podmienkach vedenia elektronickej zdravotnej dokumentácie a ako jednu z podmienok stanovuje povinnosť vytvárania archívnych kópii. Archívne kópie sa vytvárajú najmenej jedenkrát za rok, pričom spôsob vyhotovenia archívnych kópií znemožňuje vykonať v nich dodatočné zásahy.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook