Predchádzajúce prianie | Medicínske právo
              

Otázka


Predchádzajúce prianie

Zoltán Nagy
 | 12.9.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Neviem, či to spadá do Vašej poradne, ale ide o to, že by som chcel spísať niečo ako inštrukcie pre prípad, že by mali oživovať. Nechcem žiadne umelé spánky, hadičky, nič podobné. Len to predlžuje  trápenie toho dotyčného aj jeho príbuzných. Ako mám spísať niečo také?



Odpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.


Inštrukcie určené zdravotníckym pracovníkom pre prípad budúceho bližšie nedefinovaného poskytovania zdravotnej starostlivosti súvisia s tzv. inštitútom predchádzajúceho priania. Obsahom tejto právnej konštrukcie je v podstate písomné vyjadrenie slobodnej vôle osoby, týkajúce sa jej zdravotného stavu , ktoré obsahuje pokyny určené zdravotníckym pracovníkom, s účinkami do budúcnosti, v ktorej by daná osoba utrpela vážne poškodenie zdravotného stavu, v dôsledku ktorého by sa obmedzila jej spôsobilosť rozhodovať o sebe.

V súčasnosti neexistuje v právnom poriadku Slovenskej republiky právny predpis,  ktorý by výslovne zakotvil možnosť  vytvorenia určitých budúcich pokynov pacienta, ktoré by boli záväzne a určujúce pre zdravotníckych pracovníkov v situácii, v ktorej daná osoba už nie je schopná vyjadriť svoju vôľu (napr. budúce odmietnutie transfúzie krvi). Jedným z dôvodov podmieňujúcich súčasný právny stav je to, že pacient, ktorý urobí „predchádzajúce prianie“ by nechcene mohol pripraviť sám seba o profesionálnu lekársku starostlivosť alebo o prospešný pokrok v liečbe. Zdravotnícki pracovníci majú pritom povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť v najlepšom záujme pacienta, preto sú povinný vykonať všetky potrebné úkony smerujúce k záchrane ľudského života. V opačnom prípade by im mohlo potenciálne hroziť naplnenie niektorej zo skutkových podstát trestných činov.

Ako možné riešenie načrtnutej problematiky prichádza do úvahy odmietnutie udelenia informovaného súhlasu s konkrétnym lekárskym zákrokom. Zdravotnú starostlivosť je možné podľa  § 6 zákona o zdravotnej starostlivosti1 poskytovať len na základe  pacientom udeleného informovaného súhlasu. Ak pacient odmietne udeliť informovaný súhlas s konkrétnym zákrokom, lekár má povinnosť toto rozhodnutie rešpektovať, a to aj v prípade, ak sa jedná o život zachraňujúci zákrok. Avšak táto možnosť prichádza do úvahy len vtedy, ak je nepochybné, že pacient netrpí duševnou chorobou a jeho vôľa (t.j. odmietnutie liečby) je urobené slobodne.  Informovaný súhlas nie je potrebný v prípade poskytnutia neodkladnej zdravotnej starostlivosti, ak súhlas nemožno od pacienta získať včas. Preto pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti (napr. náhla hospitalizácia osoby, ktorá je v bezvedomí) má lekár povinnosť urobiť všetky potrebné kroky vedúce k záchrane života, a to bez ohľadu na akékoľvek vyjadrenia pacienta urobené v minulosti. Záverom podotýkam, že v súvislosti s Vašou otázkou, nie je možné odmietnuť udelenie informovaného súhlasu generálne, na všetky budúce zákroky, pretože sa súhlas udeľuje pred každým jednotlivým zákrokom osobitne.

Z právneho hľadiska je zaujímavá situácia, ktorá nastala pristúpením SR k Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne2. Uvedený dohovor je právne záväznou medzinárodnou zmluvou, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonom. Podľa anglického originálu článku 9 dohovoru sú zdravotnícky pracovníci povinní  rešpektovať (resp. vziať do úvahy) vyjadrenie predchádzajúceho priania pacienta. Podľa znenia oficiálneho slovenského prekladu čl. 9 sa má na predchádzajúce prianie osoby prihliadnuť.  Avšak ako bolo spomenuté v úvode, zmienka o tomto inštitúte, podmienky platnosti či jeho záväznosť nie je obsahom akéhokoľvek slovenského predpisu. V záujme právnej istoty by preto bola najvhodnejším riešením implementácia inštitútu predchádzajúceho priania v zákone, čo však zostáva aj naďalej otvorenou otázkou.

__________________________________________
1) zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov
2) Dohovor  o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny - Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, v znení Dodatkového protokolu zo dňa 25.01.2005 (publikované pod číslom 40/2000 Z.z. a 494/2007 Z.z.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --