Prešetrenie ÚDZS | Medicínske právo
              

Otázka


Prešetrenie ÚDZS

Zoltán Nagy
 | 18.8.2013

Otázka:

Dobrý deň, ak som nespokojná s prešetrením UDZS ohľadom medicínskeho postupu lekárov a nemocnice s následkom smrti, ktoré bolo prešetrenie 2krát, kam sa ešte môžem obrátiť? Podľa UDZS bola nebohému poskytnutá štandardná a správna zdravotná starostlivosť. Ako je potom možné, že pacient do týždňa zomrel ? Keď všetko bolo správne... ĎakujemOdpoveď:

Dobrý deň, ďakujeme za otázku.

Podľa ustanovenia § 18 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „ÚDZS“) vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Zákonodarca vymedzil tento termín v § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov ako povinnosť poskytovateľa  poskytovať zdravotnú starostlivosť správne, pričom zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy. Ak sú splnené tieto predpoklady, jestvuje vysoká pravdepodobnosť, že postup pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti bol vykonaný v súlade so zákonom – teda lege artis.

Predmetom dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou ÚDZS je prešetrenie, či zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne /lege artis/. Výsledkom dohľadu je protokol , ktorý obsahuje záver o tom, či zdravotná starostlivosť bola poskytnutá správne, resp. nesprávne. V zmysle platnej právnej úpravy pacient, ktorý podal podnet na ÚDZS nie je účastníkom tohto konania, ktoré je špecifickým konaním upraveným zákonom č. 581/2004 Z. z. Pacient resp. pozostalý preto nemôže podať proti výsledku dohľadu (teda proti protokolu) opravné prostriedky., špecifikované v Správnom poriadku. V praxi je možné pri nespokojnosti so záverom šetrení ÚDZS podať novú žiadosť na vykonanie dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou priamo na centrálu ÚDZS. K žiadosti je potrebné priložiť všetky fotokópie podkladov a dokumentov, ktoré máte k dispozícii a súvisia s prešetrovaným prípadom a taktiež otázky, na ktoré protokol podľa Vašej mienky nezodpovedal.

Na druhej strane je potrebné uvedomiť si, že výkon lekárskeho povolania resp. komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti je súborom mimoriadne citlivých individuálnych procesov a riešení, často krát vykonávaných so značným rizikom a neistým výsledkom. Napriek faktu, že zdravotnícki pracovníci vykonajú všetky potrebné úkony a dodržia konkrétne postupy, neexistuje istota, že pacient sa z choroby zotaví (neočakávaná reakcia na užitý liek, genetické predispozície či iné nepredvídateľné situácie). Dokonca môže dôjsť k situácii, že hoci poskytovateľ neporušil žiadnu zákonnú povinnosť a postupoval odborne v poriadku, pacientovi vznikla určitá škoda na zdraví. Preto je možné, aby aj v prípade smrti pacienta, bola zdravotná starostlivosť predchádzajúca úmrtiu poskytnutá správne - v súlade so zákonom. Dôvod tkvie práve v možnom riziku, ktoré je inherentnou súčasťou takmer každej choroby.

Ak Vám smrťou osoby vznikla materiálna škoda, prípadne nemajetková ujma, zákon Vám dáva možnosť, uplatňovať si v občianskom súdnom konaní náhradu škody na zdraví (napr. náklady pohrebu, strata zárobku) a v prípade, že Vám vznikla smrťou blízkej osoby aj nemajetková ujma (napr. značný citový otras) môžete na súde požadovať aj primerané finančné zadosťučinenie. Dôkazné bremeno nesie žalobca, ktorý je povinný preukázať protiprávne konanie poskytovateľa, výšku škody, resp. nemajetkovú ujmu a príčinnú súvislosť medzi nimi.

Ako posledná možnosť prichádza do úvahy podanie trestného oznámenia orgánom činným v trestnom konaní. Na podanie trestného oznámenie nemá výsledok kontroly ÚDZS relevantný vplyv, avšak  výsledok kontroly ÚDZS môže byť dôležitým dôkazom  v prospech poskytovateľa. Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook