Informovanie pri vydávaní liekov | Medicínske právo
              

Otázka


Informovanie pri vydávaní liekov

 | 8.2.2010

Otázka:

Ako by som mal ako lekárnik postupovať pri vydávaní generických liekov?Odpoveď:

Lekárenskú starostlivosť upravuje zákon č. 140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach.
V spojitosti s problematikou predpisovania a výdaja náhradných generických liekov tento zákon stanovuje povinnosť osoby oprávnenej vydávať lieky informovať poistenca o výške úhrady za predpísaný liek, o možnosti výberu náhradného generického lieku. V prípade ak o to poistenec požiada, je táto osoba povinná ho infmovať aj o výške úhrady za ostatné náhradné generické lieky. Osoba oprávnená vydávavať lieky môže pri výdaji plne alebo čiastočne hradeného lieku na základe verejného zdravotného poistenia vydať poistencovi náhradný generický liek, len ak osoba oprávnená predpisova lieky nezakázala výdaj náhradného generického lieku a poistenec o jeho vydanie požiadal alebo v prípade ak predpísala liek s  uvedením cesty podania, liekovej formy, veľkosti a počtu dávok v hmotnostných alebo objemových jednotkách. Osoba oprávnená vydávať lieky je tiež povinná vyznačiť na lekárenskom predpise názov a kód vydaného náhradného generického lieku a počet vydaných balení a vydať o tom poistencovi potvrdenie. Lekárnik je následne povinný o tejto skutočnosti informovať lekára, ktorý liek predpísal.

 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook