Zmena pediatra | Medicínske právo
              

Otázka


Zmena pediatra

Jana Bajužík Böszörményi
 | 15.7.2013

Otázka:

Chcem zmeniť pediatra pre syna, nová lekárka si písomne vyžiadala zdravotnú dokumentáciu, bývalá lekárka ju nechce vydať, pokým neprídem podpísať odstúpenie od dohody o zdravotnej starostlivosti. Tomu stretnutiu som sa chcela vyhnúť.Odpoveď:

Dobrý deň.  Pre odstúpenie od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je nevyhnutné, aby ste sa so synovou pediatričkou stretli osobne.
Podľa odseku 9 par. 12  zákona  č. 576/2004  Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti”) osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, môže odstúpiť od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti aj bez uvedenia dôvodu, pričom odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu. To značí, že lekárke môžete Vaše písomné odstúpenie zaslať poštou ideálne s doručenkou a do vlastných rúk.

Dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti zanikne po doručení písomného odstúpenia od dohody prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo doručené písomné odstúpenie od dohody, to znamená, ak Vaše odstúpenie od dohody bude Vašej pôvodnej pediatričke doručené 25. júla, od 1. augusta môžete uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s novým poskytovateľom (pediatrom).

Následne, keď budete mať uzavretú novú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, môže Vaša nová pediatrička vyžiadať zdravotnú dokumentáciu.  Podľa  ods. 1 par. 23 zákona o zdravotnej starostlivosti je  (pôvodný) poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook