Porušenie mlčanlivosti - potenciálna výpoveď ? | Medicínske právo
              

Otázka


Porušenie mlčanlivosti - potenciálna výpoveď ?

Lukáš Derco
 | 6.7.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Môj ošetrujúci lekár, ktorého mám u nás v závode, upozornil môjho šéfa, že mám psychické problémy, po smrti partnerky som trpel depresiami. Mohol niečo také spraviť? Bojím sa, že ma kvôli tomu vyhodia aj keď mi je už lepšie.Odpoveď:

Načrtnutá otázka má v sebe zakomponované dva aspekty:

1. Prvý aspekt patrí do oblasti medicínskeho práva a súvisí s otázkou mlčanlivosti zdravotných pracovníkov a práva na súkromie. Avizovaná problematika má svoje legálne zakotvenie v:

- zákone č. 578/2004 Z.z. zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti1 ako povinnosť zdravotného pracovníka. "Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojho povolania." (cit § 80 ods. 2 )

- zákona č. 574/2006 Z.z. zákon o zdravotnej starostlivosti2 ako právo osoby, ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť (pacienta) (cit. § 11 ods. písm. g)) "Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti." Osobitným predpisom, kde sú upravené vyššie avizované prípady zbavenia mlčanlivosti (teda výnimky) je zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Podľa §80 ods. 3 tohto zákona "povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti týkajú, alebo orgán príslušný na vydanie povolenia, a to na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov."

Z pohľadu medicínskeho práva, vzhľadom na právo a tomu korešpondujúcu povinnosť lekára a absenciu výnimky z predmetnej povinnosti, je konanie ošetrujúceho lekára protizákonné, a teda je tu možnosť vyvodzovať legálne dôsledky, prípadné sankcionovanie, či dokonca požadovanie satisfakcie ak protiprávne konanie lekára bolo v príčinnej súvisloti s nejakým škodlivým následkom. Vo Vašej situácii prichádzajú do úvahy nasledovné možnosti:

a) obrátiť sa s podnetom na komoru, ktorej je lekár členom. Zákon o poskytovateľoch, ako aj Etický kódex zdravotníckeho pracovníka zdravotníckeho pracovníka zaväzuje , aby : „zdravotnícky pracovník nijakým spôsobom nesmie zneužiť dôveru a závislosť pacienta. Všetky informácie získané pri výkone povolania sú dôverné počas života pacienta, ako aj po jeho smrti.“  Komora môže začať disciplinárne konanie, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty, podmienečné vylúčenie z Komory až vylúčenie z Komory.

b) Ak by disciplinárne opatrenie nebolo adekvátne vzniknutej škode, ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s pochybením lekára, je tu možnosť obrátiť sa na súd, a teda iniciovať:
a) civilné konanie, a to podaním žaloby na súd (v prípade, že bola narušená ochrana súkromia, ľudská dôstojnosť, došlo k poškodeniu povesti, a teda prichádza do úvahy  náhrada   nemajetkovej ujmy a pod.), alebo 
b) trestné konanie podaním trestného oznámenia orgánom činným v trestnom konaní (za predpokladu, že došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi podľa § 374 Trestného zákona).

2. Potenciálna výpoveď zo strany zamestnávateľa je už pracovnoprávnou problematikou upravenou v zákone č. 311/2001 Z.z. Zákoník práce (ďalej len "ZP"). V zmysle § 63 ZP môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď iba z taxatívne určených dôvodov. Vašej situácii sa približuje dôvod zakotvený v ods. 1 písm. c), a teda zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď "... ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, alebo ... ". Na to, aby zamestnávateľ mohol dať výpoveď z tohto dôvodu, potrebuje lekársky posudok, ktorý preukázateľne deklaruje nespôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, t. j. musí obsahovať výslovné stanovisko, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať dohodnutý druh práce.  Detaily o lekárskom posudku sú zakotvené v § 16 zákona o zdravotnej starostlivosti.
Čo je mimoriadne dôležité poznamenať, je fakt, že v zmysle spomínaného § 16 ods. 3 sa posudok "vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby" (z čoho implicitne vyplýva, že vydanie lekárskeho posudku neiniciuje zamestnávateľ).

 

(Aktualizované 15. júla 2014)


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --