Vydanie tzv. zdravotnej karty | Medicínske právo
              

Otázka


Vydanie tzv. zdravotnej karty

Lukáš Derco
 | 27.6.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, presťahovala som sa aj s deťmi do Českej republiky a naša bývalá detská lekárka mi nechcela dať zdravotné záznamy detí. Dala iba výpis očkovaní. Vážne choroby a zdravotné následky z havárie, ktoré mali deti mi nedala z vyšetrenia nijaký zaznam. Ako mám postupovať. Ďakujem za odpoveď.Odpoveď:

Dobrý deň prajem. Vydávanie tzv. zdravotných kariet (legálny termín – "zdravotná dokumentácia") zo strany lekára je pretrvávajúcou spornou témou. Avizovaná problematika je legálne zakotvená  v zákone č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“), konkrétne v jeho tretej časti (§ 18 až § 25).

Predtým ako sa dostanem k meritu otázky a jej "úskaliam", treba upriamiť pozornosť na § 22 ods. 1 predmetného zákona, v zmysle ktorého za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“). Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu. Práve táto povinnosť „hrá v prospech“ často zamietavého postoja lekárov k vydaniu zdravotnej karty.

Následne dikcia §23 ods. 1 zákona o zdravotnej starostlivosti jednoznačne zakotvuje povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  po odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti  preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Vyššie uvedené znenie zákona bez pochýb nakláňa misku váh na stranu pacienta, resp. zákonného zástupcu.

Prima facie (t.j. na prvý pohľad) sa zdá všetko jednoznačné, avšak problematické sú následovné momenty.

1. zákon o zdravotnej starostlivosti neukladá lekárovi povinnosť vydať zdravotnú dokumentáciu priamo do rúk pacienta, ukladá mu povinnosť doručiť ju novému poskytovateľovi, a to na jeho požiadanie. Pacient sa teda nemôže domáhať vydania originálu alebo rovnopisu dokumentácie za účelom jej odovzdania novému lekárovi.

2. k zmätočnosti rapídne prispieva alternatívne vymedzenie predmetu odovzdania, inak povedané zákonodarca dal poskytovateľovi k dispozícii možnosť alternatívneho rozhodnutia medzi odovzdaním originálu zdravotnej dokumentácie a jej rovnopisom. V  intenciách vyššie konštatovaného si poskytovateľ môže ponechať originál zdravotnej dokumentácie a novému lekárovi môže doručiť len rovnopis.

3. z dikcie § 22 ods. 2 možno dokonca konštatovať, že poskytovateľ má povinnosť ponechať si originál alebo rovnopis a uchovávať ju po dobu 20 rokov. Zo zákona však nie je možné vydedukovať či 20 rokov od smrti pacienta (keďže vzhľadom na skončenia poskytovania zdr. starostlivosti sa o smrti pacienta nedozvie), alebo pod dobu 20 rokov od poskytnutia poslednej zdravotnej starostlivosti.

Vyššie uvedené konštatácie "hrajú v prospech" poskytovateľa. Minimálnou satisfakciou pre pacienta môže byť ustanovenie § 25 ods.1 a ods.2 v zmysle ktorého má osoba, ktorej je poskytovaná zdravotná starostlivosť (resp. jej zákonný zástupca, manžel,rodič, dieťa,osoba splnomocnená a i.) právo nahiadnúť do zdravotnej dokumentácie, ktorú vedie poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu stanovenom týmto zákonom. Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie sa mu odmietlo neprávom.

Ak som správne vyrozumel Vašu konkrétnu situáciu, detská lekárka Vám neposkytla kompletný zdravotný záznam, ale iba jeho partikulárnu časť. Bez ohľadu, či by lekárka poskytla originál, či rovnopis, je povinná tak urobiť v plnom rozsahu.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --