Vydanie zdravotnej dokumentácie | Medicínske právo
              

Otázka


Vydanie zdravotnej dokumentácie

Ľudmila Moľová
 | 27.6.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, je možne vydať zdravotnú kartu pacienta rodinnému príslušníkovi alebo známej osobe pacienta ?Odpoveď:

Dobrý deň. Otázky týkajúce sa zdravotnej dokumentácie (karty) upravuje § 18 a nasl. zákona č. 576/2004 o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti”). Zákon o zdravotnej starostlivosti upravuje povinnosť poskytovateľa vydať zdravotnú dokumentáciu len v súvislosti so zmenou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (§23) a v prípade ak si ju vyžiada znalec na základe súhlasu prokurátora alebo súdu na účely overenia pravosti a úplnosti záznamov (§25). Poskytovateľ nie je povinný vydať zdravotnú dokumentáciu ani samotnému pacientovi, ktorého sa zdravotná dokumentácia  týka a rovnako ani jeho rodinným príslušníkom či známym. Pacient alebo jeho zákonný zástupca má právo na sprístupnenie údajov zo zdravotnej dokumentácie v celom rozsahu formou nahliadnutia, pričom je oprávnený robiť si na mieste výpisky alebo kópie zdravotnej dokumentácie. Rovnaké právo má aj manžel alebo manželka, dieťa alebo rodič, alebo ich zákonný zástupca po smrti pacienta. Ak takáto osoba nie je, má právo na sprístupnenie údajov plnoletá osoba, ktorá s pacientom žila v čase jeho smrti v domácnosti, blízka osoba alebo ich zákonný zástupca.
Pacient prípadne jeho zákonný zástupca môže na základe písomného plnomocenstva s osvedčeným podpisom splnomocniť aj inú osobu aby nahliadla do jeho zdravotnej dokumentácie (po smrti pacienta má toto právo manžel, manželka, dieťa alebo rodič, alebo ich zákonný zástupca  a ak takáto osoba nie je, tak plnoletá osoba, ktorá s ním v čase jeho smrti žila v spoločnej domácnosti, blízka osoba, prípadne ich zákonný zástupca), pričom sa v plnomocenstve uvedie rozsah v akom je osoba oprávnená na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie. 
Poskytovateľ nie je oprávnený odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie okrem prípadu, ak by išlo o osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo klinická psychológia a nepriaznivo by to ovplyvnilo jej liečbu. Uvedeným osobám je poskytovateľ povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s rozsahom vyžiadania a nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov (§24 ods. 4). Podľa § 25 zákona o zdravotnej starostlivosti má  každý, kto sa domnieva, že sa mu neprávom odmietlo nahliadnuť do zdravotnej dokumentácie, právo obrátiť sa na súd a domáhať sa jeho rozhodnutia. Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --