Nevypísanie papierov | Medicínske právo
              

Otázka


Nevypísanie papierov

Zoltán Nagy
 | 12.6.2013 | komentárov: 0

Otázka:

Dobrý deň, chcem sa spýtať je v právomoci lekárky mi nevypísať papiere ohľadom ZŤP, a do banky, aby mi cez poistku, ktorú tam mám uzavretú preplatili PN-ku. Lekárka už mesiac mi takto odmieta vypísať potrebné papiere, za ktoré samozrejme mám zaplatiť za 1ks/13eur. O peniaze nejde všade sa platí, ale ako mám docieľiť, aby mi ich vypísala? Už je to dosť súrne, banka to odomňa žiada. Každý týždeň lekárke volám, či to už mám, ale zakaždým mi povie, že nemá čas. Môže mi toto lekárka povedať? Veď jej za tie papiere aj zaplatím. Môžete mi pomôcť čo mám robiť ? ďakujemOdpoveď:

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku. Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti (PN) môže vydať len lekár, ktorý danú pracovnú neschopnosť zistil. Toto potvrdenie, podobne ako aj iné lekárske posudky, resp. lekárske nálezy je podľa osobitných zákonov (napr. zákon č.: 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) dôležitým dokumentom pre rozhodnutie kompetentného orgánu o priznaní nemocenského, poistného alebo o vydaní či nevydaní preukazu ZŤP. V prípade potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti je lekár, ktorý zistil pracovnú neschopnosť, povinný oznámiť túto skutočnosť sociálnej poisťovni. Voči tretím subjektom mu táto povinnosť priamo zo zákona neplynie (t.j. voči spoločnostiam, ktoré ponúkajú napr. doplnkové zdravotné poistenie). Zákon taktiež nestanovuje lehotu, v ktorej by bol lekár povinný vypracovať lekársky nález resp.  potvrdenie o PN vydať. Avšak, poskytovateľ (lekár, pozn. autora) je povinný pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy (§ 79 ods. 1 písm. a zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov), preto ak lekár odmieta vydať potrebný dokument, zamedzuje Vám týmto konaním v prístupe k právam, ktoré Vám právne predpisy priznávajú. 

Je preto potrebné uvedomiť si, že lekár v zásade nemá právo odmietnuť vypracovanie potrebných dokumentov, a to aj napriek deklarovanej pracovnej vyťaženosti. Podľa môjho názoru, je preto potrebné dôrazne upozorniť Vášho lekára na dôležitosť a naliehavosť potrebného dokumentu s upozornením, že bez poskytnutia jeho súčinnosti Vám poisťovňa, resp. banka, nemôže vydať poistné plnenie. Lekára môžete upozorniť aj na skutočnosť, že odmietnutie vydania potvrdenia nie je v súlade so zákonom, pričom v dôsledku takéhoto odmietnutia Vám môže lekárovým zavinením vzniknúť aj materiálna škoda. Obdobné prípady sú denne medializované v rôznych televíznych reláciách, zaoberajúcich sa problémami občanov, preto sa teoreticky môžete rozhodnúť riešiť problém aj týmto spôsobom.

V prípade, ak lekár aj po vyzvaní odmietne vypracovať žiadané dokumenty, podľa ust. § 17 (1) z. č. 476/2007 Z. z. „ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne (§ 4 ods. 3), alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa (zdravotnícke zariadenie, v ktorom je lekár zamestnaný, pozn. autora) o nápravu; žiadosť sa podáva písomne“. To inými slovami znamená, že bude potrebné písomne informovať poskytovateľa o Vašom prípade a o postoji lekára a zároveň požiadať o odstránenie vadného stavu.  V zmysle § 17 ods. 3 z. 476/2004 Z. z. sa s obdobnou sťažnosťou na neplnenie povinností poskytovateľa môžete obrátiť aj na odbor zdravotníctva VÚC, prípadne na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 

Záverom dávam do pozornosti informáciu, že v súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov slúži ako doklad o nepriaznivom zdravotnom stave aj výpis zo zdravotnej dokumentácie. Preto ak sa jedná o vydanie preukazu ZŤP môžete priložiť k žiadosti aj kópiu zo zdravotnej dokumentácie, a všetky relevantné dokumenty, ktoré deklarujú Váš zdravotný stav. Posudkový lekár (lekár, kt. rozhoduje o vydaní, či nevydaní preukazu ZŤP, parkovacom preukaze, finančnej kompenzácii) môže rozhodnúť aj bez správy od Vášho lekára, teda len na základe predloženej kópie zdravotnej dokumentácie. Ak je pre posúdenie stavu nevyhnutný aj lekársky nález od ošetrujúceho lekára, posudkový lekár si tento dokument vyžiada. Kľúčovým dokumentom je však komplexný lekársky posudok od posudkového lekára.


 Obrazok Pošli do vybrali.sme.sk  |   Obrazok Zdieľať odkaz na Facebook

 


Diskusia


Vaše meno
Vaša reakcia
Secure code
Opíšte prosím text obrázku


-- žiadne príspevky --